Start > Sjöfartskonvojen > Vad gör Sjöfartsverket?
Räddningshelikopter

Sjöfartsverket erbjuder effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.

Sjöfartsverket är ett affärsverk med ansvar för att utveckla transport- och sjöfartspolitiken i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vi följer upp hur sjöfarten utvecklas i förhållande till de transportpolitiska målen, ger råd och stöd inom vårt unika kompetensområde och verkar för att minska sjöfartens negativa miljöpåverkan.

Ansvarar för sjövägarna

Vi ansvarar för att sjövägarna är framkomliga, tillgängliga och säkra. Geografiskt innebär det att vi finns i svenska kustfarvatten och de stora sjöarna (Vänern, Vättern och Mälaren), Göta älv samt kanalerna i Trollhättan, Södertälje och Falsterbo. Vårt ansvar för sjövägarna löper fram till hamnområdena, där kommunen eller hamnbolaget tar över stafettpinnen. Insatser på internationellt vatten styrs av våra avtal med EU och FN:s internationella sjöfartsorganisation IMO.

Det är vi som bygger, underhåller och utvecklar infrastrukturen till havs, våra blå motorvägar. Genom oss håller staten farleder; Sjöfartsverket sjömäter och märker ut farlederna, vi producerar sjökort och annan sjögeografisk information och vi erbjuder en rad viktiga tjänster, till exempel isbrytning, lotsning och sjötrafikinformation till alla tusentals fartyg som rör sig i våra farvatten. Allt detta gör vi med huvudsaklig inriktning på handelssjöfarten, men bland våra kunder finns även fritidsbåtar, fisket och Marinen. Vi arbetar tillsammans med Trafikverket och delar ansvarar för den långsiktiga, nationella infrastrukturplaneringen.

Tar ett stort samhällsansvar

Sjöfartsverket har ett stort samhällsansvar. Vid sjö- och flygolyckor är det vi som står för räddningstjänsten. Det är vårt ansvar att leda och koordinera insatserna och vi genomför regelbundet övningar tillsammans med alla de partners som ingår i sjö- och flygräddningsorganisationen.

Inriktningen på Sjöfartsverkets arbete styrs genom Näringsdepartementets regleringsbrev och Riksdagens instruktion. I vår affärsplan beskriver vi strategier och mål för verksamheten.

Verksamheten finansieras till ca 70 % genom avgifter på sjöfarten. Det är huvudsakligen utländska och svenska rederier, oftast företrädda av mäklare, som betalar för farleder och lotsning enligt fastställd taxa. Resterande del finansieras via anslag, det vill säga skattemedel.

Vi strävar efter att vara en kundorienterad serviceorganisation. Med utgångspunkt från vår ledande roll i det svenska maritima klustret, vill vi skapa förutsättningar för både affärsnytta och för samhällsnytta genom en proaktiv, gränslös samverkan. Vi kallar vårt sätt att vara, verka och tänka för Maritimt Partnerskap™.

Finansiering

Verksamheten finansieras till ca 75 % genom avgifter på sjöfarten. Det är huvudsakligen utländska och svenska rederier, oftast företrädda av mäklare, som betalar för farleder och lotsning enligt fastställd taxa.

Resterande del finansieras via intäkter från försäljning av tjänster, avgifter från det civila flyget och anslag via statsbudgeten. Anslagen, skattemedel, utgör cirka 10 procent av myndighetens totala finansiering.