Start > Snabblänkar

Sjöfartsverket har utvecklat en kartvisare för att tillgängligöra data som vi tillhandahåller. Kartvisaren är byggd för att visa både statisk och liveuppdaterad information. När du klickar på ett objekt i kartvisaren så visas resultatet under sökträffar vid sidan av kartan.

Vår karttjänst är inte avsedd att användas för navigering.

Tjänsterna i kartvisaren

Ufs P- och T-notiser
Kartan visar platser som är berörda av information i gällande P- och T-notiser, dvs. information om tillfälliga förhållanden i svenska farvatten som kan påverka navigeringen. Blå ytor visar T-notis och violetta P-notis. När man klickar på en yta visas den berörda notisens rubrik i höger marginal och där under syns en länk som leder till hela notisen.

Observera att det kan finnas tillfälliga notiser som inte har någon geografisk tillhörighet och därför inte kan visas i kartan. Sådana notiser finns i förekommande fall under rubriken ”Ej områdesbundna notiser” längst ned i tabellen Gällande P- & T-notiser<http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Ufs---Underrattelser-for-sjofarande-/Sok-i-databasen11/>.

Information om tillfälliga förhållanden som kan påverka navigeringen finns även på sidan Gällande svenska navigationsvarningar<http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjotrafikinformation/Navigationsvarningar/Gallande-svenska-navigationsvarningar/>. Här handlar det i allmänhet om plötsliga och kortvariga förhållanden som inte har hunnit meddelas i Ufs i tillräckligt god tid.

Mer information om Ufs finns på sidan Om Ufs<http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Ufs---Underrattelser-for-sjofarande-/Om-Ufs/>.
 
Felrapporterade sjösäkerhetsanordningar

Tjänsten visar information om vilka sjösäkerhetsanordningar (SSA) som är felrapporterade. Det kan till exempel handla om bojar, prickar och fyrar. De röda cirklarna symboliserar felrapporterade sjösäkerhetsanordningar och genom ett enkelt klick visas information om: namn, objekttyp, behandlingstid, typ av fel, när ärendet registrerats och ansvarig myndighet.

Inom svenskt sjöterritorium finns det idag ca 15 000 SSA, där Sjöfartsverket äger cirka hälften av all utmärkning. Övriga ägs av andra aktörer som fått tillstånd av Transportstyrelsen. Sjöfartsverket ansvarar för de sjösäkerhetsanordningar som vi äger och i övriga fall är det Transportstyrelsen som har tillsynsansvar. Frågor om felrapporterade sjösäkerhetsanordningar som inte ägs av Sjöfartsverket hänvisas därför till Transportstyrelsen.

Om du upptäcker fel på utmärkning, släckta fyrar, drivande föremål eller iakttar annat som kan utgöra fara för sjöfarten vill vi att du genast rapporterar detta till Sjöfartsverket.

Telefon: 0771-63 06 85 (dygnet runt, samtalet kostar inget) VHF: Anropa Sweden Traffic på lämplig trafikkanal, se karta.

Se på sjökort

Visar utbredningen för de sjökort som Sjöfartsverket tillhandahåller. När användaren klickar på ett område så visas sökträffar på sjökort som täcker det området. Genom att klicka på länken som tillhör respektive sökträff kan du få upp en lågupplöst bild på det aktuella sjökortet.

Lotsområden

Visar en översiktlig bild över var gränserna går för våra lotsområden och gör det möjligt att hitta till rätt lotsområdesinformation på Sjöfartsverkets webbplats.

Sjöfartsverkets sjömätningsplan 2014 - 2020

Sjöfartsverket mäter främst för att säkra upp befintliga sjövägar. Det innebär att sjömätningen är koncentrerad till de områden som kommersiell sjöfart trafikerar. Planerade mätområden är i enlighet med HELCOM ministerdeklaration (senaste beslutat på HELCOM ministermöte i Köpenhamn 3 oktober 2013).

HELCOM-planen är framtagen gemensamt av sjökarteorganisationerna i Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Sverige. https://helcomresurvey.sjofartsverket.se/

Planen har upprättats enligt följande principer:

- Planen koncentreras på enbart sjömätning

- Alla sjövägar ska nysjömätas om de tidigare mätningarna ej uppfyller IHO S-44-standarden

- De viktigaste farlederna och hamnarna definieras huvudsakligen av trafikmängderna av farligt gods och passagerare

- Varje land ansvarar för tolkningen av IHO S-44 och efterlevnad av dess uppgifter om sina egna sjömätningar.

Djupinformationens kvalitet
SJÖMÄTNING, FSIS 44, GRÖN

Sjömätning som uppfyller internationell standard. Finsk-Svensk realisering av den internationella sjömätningsstandarden S-44, benämnd FSIS-44, ställer bl. a. krav på att bottentäckningen är 100%. Med 100% bottentäckning menas att hela ytan undersökts ("belysts") och att rimlig information erhållits och granskats.

SJÖMÄTNING, GUL

Uppfyller ej internationell standard S-44. Ej fullständig bottentäckning. Sjömätningar genomförda med multibeam, singellod, laser och övrig teknik. Mätningarna utförda from 1940 och framåt.

SJÖMÄTNING, Äldre, RÖD

Uppfyller ej internationell standard S-44. Ej fullständig bottentäckning. Sjömätningar utförda tidigare än 1940. Mätningarna utförda i huvudsak med handlod.

ViVa - Vind och vatteninformation
ViVa ger dig tillgång till väder och vind just nu. Sjöfartsverket har över 90 väderstationer runt Sveriges kust. Mätstationerna ger information om vindstyrka, vindriktning, vattenström, sikt och vattennivå. Informationen varierar mellan olika stationer. Genom att klicka på ikonerna får du upp information tillhörande aktuell ViVa-station. Om du klickar på länken display kommer du till en grafisk display som visar vind- och vatteninformation för stationen. ViVa finns också som en applikation för mobiltelefonen. Du hittar ViVa-applikationen på App Store för Iphone, Google Play för android och windowsphone.com för Windows Phone.

Copyright

Sjöfartsverkets sjökort skyddas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Detta innebär att innehållet och utformningen i våra produtker inte får spridas vidare utan tillstånd från oss.

Synpunkter

Har du frågor kring själva kartvisaren? Kontakta oss på info@sjofartsverket.se

Externa Länkar

Dela artikeln