Start > Sök i nyhetsarkiv > 2018

För att sjöfarten ska fortsätta att vara ett hållbart transportslag måste vi fokusera på miljöfrågorna i ännu större utsträckning än tidigare, därför föreslår Sjöfartsverket ett större fokus på de parameterar som har störst miljöpåverkan. Myndigheten arbetar dessutom med att få till en fyrparts-överenskommelse tillsammans med redare, hamnar och mäklare för att tillsammans öka miljöfokuset på sjön.

Vad är Sjöfartsverkets miljöincitament?
Sjöfartsverket är ett affärsverk som huvudsakligen finansieras genom avgifter där den största delen av avgifterna utgörs av lots- och farledsavgifter. Avgifternas syfte är att finansiera Sjöfartsverkets verksamhet. En del av avgiften, 80 mkr, avsätts årligen för att ge incitament till rederiernas hållbarhetsarbete. Från och med 1 januari 2018 införde Sjöfartsverket en ny avgiftsmodell som också omfattade förändringar miljöincitamentet.

Varför förändrar vi miljöincitamentet?
Den avgiftsmodell som infördes 2018 bedöms ha fungerat väl utifrån sitt syfte att finansiera Sjöfartsverkets verksamhet men kritik har framförts från branschen, särskilt Svensk Sjöfart, mot utformningen av avgiftsmodellen och miljöincitamentet. I syfte att omhänderta detta har Sjöfartsverket, i nära samarbete med sjöfartsbranschen och andra berörda intressenter, tagit fram ett nytt förslag till miljöincitament.

Vilka har deltagit i arbetet med den nya modellen för miljöincitament?
Svensk sjöfart, Sveriges hamnar, Skeppsmäklarna, Svenskt näringsliv, Transportstyrelsen, Trafikanalys och Ett fossilfritt Sverige har deltagit i arbetet. Efter tre möten och grundliga analyser genomfördes en omröstning där samtliga deltagare utom Svensk sjöfart förespråkande den förändring av miljöincitamentet som nu gått ut på remiss. Frågan om att helt ta bort incitamentet lyftes också men gruppen var enad i behålla och att arbeta för en höjning av incitamentet när Sjöfartsverkets ekonomi tillåter.

Vad innebär det nya förslaget till miljöincitament?
I nuvarande avgiftsmodell används fem olika miljöparametrar som viktas lika. Det förslag som nu är ute på remiss innebär en modell som istället fokuserar miljöprestandan på tre parametrar. Kväveoxider (NOx) med viktning 50 %, koldioxid (CO2) med viktning 30 %, och svaveloxider och partiklar (Sox och PM) med viktning 20 %. Den föreslagna förändringen innebär också att ett mindre antal fartyg delar på de pengar som är avsatta och därmed får ett starkare incitament för sitt hållbarhetsarbete.

Var är fördelen med det nya förslaget till miljöincitament?
Vi lägger större fokus på de parametrar som har störst miljöpåverkan. Förändringen innebär ett tydligare fokus på fartygens bränsle och åtgärder som minskar utsläppen till luft, där fartygen ges möjlighet till ökade miljöincitament genom att byta till ett miljövänligare bränsle eller implementera teknik som ger utsläppsminskningar. En annan fördel med förslaget är att det ligger nära de parametrar som betonas i hamnindexet ESI. Detta gör att det i högre utsträckning är möjligt för många hamnar att ge samma typ av incitament och därmed växla upp de 80 miljoner kronor som vi bidrar med.

Är Sjöfartsverkets miljöincitament tillräckligt?
Sjöfartsverket vill ge ytterligare miljöincitament för att bidra till att öka Sjöfartens konkurrenskraft och utveckling, men med en soliditet på knappt 8 % och en räntabilitet på någon procent är detta inte möjligt. Vi genomför nu ett strategiarbete mot 2027 som startats med djupintervjuer med våra kunder och vi har dessutom åtagit oss att effektivisera verksamheten eller skapa nya intäkter på 1 mdr kr till 2027. Miljöincitamentet bör tills vidare bibehållas och höjas när Sjöfartsverkets ekonomi tillåter.

Läs mer om förslag till föreskrifter om farleds- och lotsavgifter

Dela artikeln