Torbjörn Cruth in memoriam

Torbjörn Cruth

När Torbjörn Cruth tillträdde som chef för Handelsflottans kultur- och fritidsråd i september 1988 fick HKF-skutan en skeppare, som i likhet med sina tre företrädare på posten inte hade maritim erfarenhet. Däremot hade Torbjörn genom sin tidigare yrkesbana en gedigen och värdefull bakgrund inom fritidssektorn. Detta kom hans nya befattning tillgodo såväl när det gällde planering som ledning och genomförande av det praktiska arbetet gentemot sjöfolket liksom gällande de administrativa ålägganden som statsmakterna ofta ger till myndigheter även av HKF:s begränsade storlek.

Att med backspegeln i hand förteckna allt som ägde rum inom HKF:s revir under Torbjörn Cruths drygt 18 innehållsrika år som dess direktör skulle kräva avsevärt utrymme. På det lokala planet är stationernas arbete nyckeln till HKF:s verksamhet och det förtjänar nämnas att två nya anläggningar kunde tagas i bruk under 1991/92,dels Johannisborgs Seamen’s Club i Norrköping, dels ”nybyggnaden” av Sjöfartsklubben Kaknäs i Stockholm.

Remarkabelt är att Sverige under Cruths chefsperiod såsom första nordiska nation ratificerade ILO-konventionen (nr 163) om sjömäns välfärd till sjöss och i hamn, vilken därmed blev bindande våren 1991 och bl a föranledde en inventering avseende välfärdsutbudet i svenska hamnar. Andra arbetsuppgifter som krävde ett betydande engagemang från Cruths sida var det nära nordiska samarbetet och de därmed sammanhängande uppgifterna inom The International Committee on Seafarers Welfare.

När det gäller kansliarbetet präglades detta i hög grad av flera varandra avlösande översyner av verksamheten liksom också ett antal genomförda målgruppsundersökningar, vilka samtliga utmynnade i positiva gensvar från målgruppen när det gäller uppskattningen av HKF:s verksamhet i den utformning som den bedrivs.

När riksdagen efter en slutlig statlig utredning beslöt att avveckla HKF fr o m den 1 januari 2007 och överföra arbetsuppgifterna till Sjöfartsverket beviljades Torbjörn Cruth pension så snart som HKF:s avveckling var genomförd och han lämnade därför sin aktiva tjänst den 31 mars 2007.

Under åren som pensionär genomförde Cruth likt en oförtröttlig globetrotter många resor världen över. I oktober 2013 drabbades han av cancer, vilken trots omfattande behandling ej kunde botas så att Torbjörn Cruth avled den 9 juni, en månad efter att han hade fyllt 70 år. Han efterlämnar minnet av en synnerligen engagerad tjänare i sjöfolkets tjänst, som gav allt vad han förmådde för att rakryggat försvara en verksamhet som ibland utsattes för hård granskning.

Vila i frid Torbjörn.

/Kollegorna från HKF (nuvarande Sjömansservice)

TEXT HASSE FREDRIKSSON

Pasa terra (spa.);

gå iland.

> Fler sjötermer som du behöver veta!