Start > Om oss > Forskning och innovation

Mellan 2014 och 2020 planeras stora delar av Östersjöns djup att kartläggas.  Resultatet kan komma att påverka såväl hur fartyg väljer att planera sina rutter, samt öppna för större och effektivare fartyg i Östersjön.

Östersjön är ett av världens mest trafikerade hav och närsomhelst på dygnet beräknas cirka 2000 fartyg befinna sig där. Men stora delar av Östersjön är ännu inte sjömätt med moderna metoder. Under de kommande åren ska Sjöfartsverket i samarbete med ytterligare fjorton organisationer från sju EU-länder sjömäta knappt 100 000 km² av Östersjön, en yta lika stor som Portugal.

Projektet inkluderar organisationer från Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Tyskland och Danmark. Utöver sjömätning inkluderar FAMOS satsningar på utveckling av processen som sker mellan sjömätning och färdig navigationsprodukt, sjömätningsinfrastruktur med uppgradering av sjömätningsutrustning, samt mätning av tyngdkraft för att precisera den vertikala referensnivån (sjökortsnoll) i Östersjön med möjlighet att förbättra noggrannheten i fartygs vertikalpositionering och därmed få en bättre uppfattning om hur mycket utrymme det faktiskt finns mellan fartygskölen och havsbotten.

 

Det finns stora ekonomiska och miljömässiga fördelar med att ta med aspekten UKC (Under Keel Clearance, avstånd mellan fartygsköl och havsbotten) i ruttplaneringen för fartyg. Att ha mycket vatten under kölen under en resa gör att fartygskroppen påverkas mindre av fysikaliska krafter och leder i sin tur till minskad bränsleförbrukning. Den kortaste vägen över Östersjön behöver alltså inte vara den mest effektiva vägen. Samtidigt finns stor vinstpotential i minskning av UKC-uträkningens marginaler i de faser av en resa som kan utgöra flaskhalsar för ett fartygs djupgående och hur mycket det kan lasta; tillexempel i hamnar och grunda farleder.

Arbetet med att sjömäta ytorna i Östersjön genomförs i projektet FAMOS, som pågått sedan 2014. Nu har projektets framtid säkrats till och med 2018 genom fortsatt delfinansiering från EU-fonden CEF, Connecting Europe Facility. Beslutet om finansiering fattades av EU:s medlemsländer fredagen den 8 juli.

 

Sjömätningsplan för FAMOS

 

Grönt: sjömäts 2014-2016. Gult: sjömäts 2017-2018. Orange: sjömäts 2019-2020. Mörkblått: kommer att sjömätas under återstående projekttid. Ljusblått: redan sjömätt med moderna metoder. Ytorna som skall sjömätas i FAMOS är definierade som viktiga för handelssjöfarten enligt HELCOM. Innan FAMOS var ca 50% av Östersjön sjömätt med moderna metoder. Efter FAMOS kommer det talet ha stigit till omkring 75%.

Fakta om FAMOS

  • FAMOS, Finalising Surveys for the Baltic Motorways of the Sea, är ett samarbete mellan sju Östersjöländer. Projektet är uppdelat i tre etapper och startade 2014. Planen är att projektet ska vara slutfört år 2020.
  • Nästan en fjärdedel, knappt 100 00 kvadratkilometer, av Östersjön ska kartläggas där handelssjöfarten går. Det motsvarar en area lika stor som Portugal.
  • Sverige har störst yta som ska mätas i projektet och FAMOS koordineras härifrån. Sjöfartsverket är projektledare och från Sverige medverkar även SSPA, SMHI och Lantmäteriet.
  • För Sveriges del kostar projektet drygt 400 miljoner kronor fram till 2020. EU-kommissionen har nu beviljat medfinansiering på cirka 35 procent, 53 miljoner för projektets andra etapp. Sedan tidigare har den första etappen finansierats med 48 miljoner kr från EU.

Externa Länkar

Dela artikeln