Start > Om oss

Här hittar du dels en systematisk förteckning, dels en årsförteckning över Sjöfartsverkets gällande föreskrifter och allmänna råd. Förteckningarna uppdateras löpande.

I den systematiska förteckningen är författningarna införda ämnesvis. I årsförteckningen återfinns författningarna i nummerordning.

Författningarna är uppdelade i grund- respektive ändringsförfattningar. Det innebär att eventuella ändringar till en föreskrift inte är inarbetade i grundföreskriften.

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd publiceras som pdf-filer. Du behöver med andra ord en installation av Acrobat Reader för att kunna läsa föreskrifterna.

Bekantgöranden

Om en författning som har kungjorts i en författningssamling ändras eller upphävs, ska ändringen eller upphävandet om möjligt kungöras i den författningssamling där författningen ursprungligen kungjordes, detta följer av 23 § författningssamlingsförordningen (1976:725).

Det innebär att Sjöfartsverket i fortsättningen kommer att bekantgöra de föreskrifter som utfärdas av Transportstyrelsen och som innebär att någon av Sjöfartsverkets föreskrifter upphävs. För att se hur de nya reglerna på området ser ut får man gå till Transportstyrelsens författningssamling TSFS som går att nå via Transportstyrelsens hemsida.

Har du frågor om Sjöfartsverkets föreskrifter?
Kontakta Juridik, sjofartsverket@sjofartsverket.se

Dela artikeln