Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Riktvärden & Restrikti... > Farledsbegränsningar > Stockholm

 


 

VIND, SIKT OCH MÖRKER RESTRIKTIONER FURUSUNDSLEDEN


ALLMÄNT

Dessa riktvärden gäller för fartyg som lotsas av sjöfartsverkets lotsar.

Observera att enskild lots av nautiska säkerhetsskäl kan göra bedömningen som ytterligare skärper dessa krav.

Sjöfartsverket kan komma att villkora ett fartygs anlöp med särskilda restriktioner.


VIND-RESTRIKTIONER

För lotsade fartyg med längd över 300m

Separat beslut för varje fartyg.

För lotsade fartyg med längd mellan 245-300m.

I medelvindar mellan 12-15m/s gör sjöfartsverket en bedömning om aktuella fartygs möjligheter att framföras i farleden. Denna bedömning baseras på om fartyget är känt av lotsområdet sedan tidigare, vindriktning, dager eller mörker, samt andra faktorer som påverkar fartygets framförande. Bedömningen görs i så god tid som möjligt, dock kan faktorer snabbt ändras varför beslut kan fattas under pågående lotsning.

I medelvindar överstigande 15m/s påbörjar SjöV ej lotsningsuppdrag.

För passage av Furusund i mörker gäller max medelvind 10 m/s. ViVa - Ålandsgrundet.

För lotsade fartyg mellan 175-245m

I medelvindar mellan 15-18m/s gör sjöfartsverket en bedömning om aktuella fartygs möjligheter att framföras i farleden. Denna bedömning baseras på om fartyget är känt av lotsområdet sedan tidigare, vindriktning, dager eller mörker, samt andra faktorer som påverkar fartygets framförande. Bedömningen görs i så god tid som möjligt, dock kan faktorer snabbt ändras varför beslut kan fattas under pågående lotsning.

I medelvindar överstigande 18m/s påbörjar SjöV ej lotsningsuppdrag.

För passage av Furusund i mörker gäller max medelvind 12 m/s. ViVa - Ålandsgrundet.

För lotsade fartyg upp till 175m

Normalt inga restriktioner.

Vindstyrkor bedöms efter sjöfartsverkets vindmätare på Remmargrund. Även vindmätare på Ålandsgrund och Lagnögrund samt SMHI`s bizmet vindprognos beaktas i bedömningen.

SIKT-RESTRIKTIONER

Nedsatt sikt=<500m

För lotsade fartyg över 300m.

Separat beslut för varje fartyg.

För lotsade fartyg mellan 175-300m.

Om nedsatt sikt bedöms råda större delen av sträckan Tjärven-Stockholm och förväntas bestå påbörjas ingen lotsning. När nedsatt sikt delvis råder/förväntas/uppkommer bedömer lotsen om lotsningen kan påbörjas/fortsätta.

För lotsade fartyg upp till 175m

Normalt inga restriktioner.


MÖRKER-RESTRIKTIONER

För lotsade fartyg över 300m.

Separat beslut för varje fartyg.

För lotsade fartyg mellan 175-300m samt Örlogsfartyg.

För fartyg överstigande 175m längd skall det vara dagsljus från Gryten på inresa mot Stockholm samt till Gryten på utresa från Stockholm enligt SjöV tider för mörkerrestriktioner.

Fartyg mellan 175-255m kan medges avsteg från mörkerrestriktion efter utvärdering och kan komma att villkoras med ytterligare restriktioner. Utvärdering för avsteg sker under anlöp med gällande restriktion och ev. avsteg meddelas skriftligt att gälla därefter. Ansökan om avsteg skall inkomma till Stockholms lotsområde i god tid, dock minst 10 arbetsdagar före aktuellt anlöp då utvärdering kan ske. Avsteg från mörkerrestriktion gäller endast farleden via Tjärven och innebär alltid krav på 2 lotsar samt vindrestriktion max 12 m/s medelvind för fartyg > 200 m och max 15 m/s medelvind för fartyg < 200 m.

För lotsade fartyg upp till 175m (utom Örlogsfartyg - Alltid dagsljuskrav).

Normalt inga restriktioner.

Sidan uppdaterad: 2019-11-18