Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Riktvärden & Restrikti... > Farledsbegränsningar > Svartklubben


 
Riktvärden för lotsning av fartyg i farlederna till och från Svartklubben

ALLA FARTYG
Dagsljus och god sikt
Max
mått
Hallstavik Hargshamn Forsmark Öregrunds
leden
L.O.A 170,00 m 170,00 m 100,00 m Obegränsad
Bredd 26,00 m 26,00 m 19,00 m Obegränsad
Djupg. 7,00 m 8,50 m 5,10 m 6,50 m
Mörker och väsentligt nedsatt sikt
L.O.A 150,00 m 150,00 m 100,00 m Obegränsad
Bredd 20,00 m 20,00 m 19,00 m Obegränsad
Djupg. 7,00 m 8,50 m 5,10 m 6,50 m


Mörker
Tider


Hallstavik 


Hargshamn 

   

       

ALLMÄNT

Dessa riktvärden gäller för fartyg som lotsas av sjöfartsverkets lotsar.
Observera att enskild lots av nautiska säkerhetsskäl kan göra bedömningen som ytterligare skärper dessa krav.
Sjöfartsverket kan komma att villkora ett fartygs anlöp med särskilda restriktioner.

 • Bogserbåts restriktioner för Hargshamn
  För lotsade fartyg mellan 120m -150m
  1 x 13 tons dragkraft
  För lotsade fartyg 150m - över
  2 x 13 tons dragkraft
  (Bogpropeller ersätter en bogserbåt)
 • Vindgräns Hallstavik-Hargshamn
  Vindstyrkor bedöms efter ViVa vindmätare Hargshamn.
  För lotsade fartyg med längd över 140m
  I medelvindar mellan 8-12 m/s gör sjöfartsverket en bedömning om aktuella fartygs möjligheter att framföras i farleden. Denna bedömning baseras bland annat på om fartyget är känt av lotsområdet sedan tidigare, vindriktning, lastkondition, samt andra faktorer som påverkar fartygets framförande. Bedömningen görs i så god tid som möjligt, dock kan faktorer snabbt ändras varför beslut kan fattas under pågående lotsning.
  I medelvindar överstigande 12 m/s påbörjar SjöV ej lotsningsuppdrag.
  För fartyg med längd upp till 140m
  Normalt inga restriktioner.
 • Vindgränser M/S Sigrid-Forsmark
  Ankomst:
  < 10 m/s Ok.
  10-12 m/s bedömning beroende på vindriktning.
  > 12 m/s Ingen lotsning.
  Avgång:
  < 10 m/s Ok. 
  10-14 m/s bedömning beroende på vindriktning.
  > 14 m/s Ingen lotsning.  
 • Djupg. 10,4 meter.
  Från Ålands hav Norra infarten via Jössan till ankarplats vid fyren Vässarögrund.
 • Vintertid.
  9,00-meters led i Öregrundsleden (kräver utmärkning med vinter bojar)
  se Vintersjöfart
 • Mörkerregler.
  se Mörkerrestriktioner
 • Ankringsplats.
  För de som inte tar lots, ca 2 M syd Svartklubbens fyr
  se Platser lämpliga för ankring
 • Lotsmötesplats.
  se Bordning
 • Dagsljus och god sikt styrs tillåtet maxdjupgående av vattenståndet: Tillägg eller avdrag till maxgränsen görs motsvarande cm hög- resp. lågvatten.
 • Mörker eller dålig sikt är tillägg vid högvatten inte tillåtet, då gäller alltid maxdjupgående enligt dessa riktvärden.
 • Särskild prövning.
  Fartyg med en längd överstigande 170,00 m, dock max 185,00 m som ej tidigare anlöpt (godkända av SjöV) Hargshamn eller Hallstavik skall senast 2 veckor före ankomst presentera manöver- och utrustningsdata för lotsområdets bedömning av möjligheterna för fartyget att anlöpa respektive hamn.
  Alla beslut av fartyg som omfattas av särskild prövning fastställs skriftligt av chefen för lotsområdet. Besluten tidsbegränsas och kan komma att villkoras med specifika restriktioner. Beslut kan återkallas om skäl föreligger.

 

Källa: Beslut av Lotsområdes Chefen.

Dela artikeln