Start > Farledsprojekt

Säkrare och mer tillgänglig sjöfart
genom Södertälje kanal och på Mälaren

Säkerheten och framkomligheten i farlederna genom Södertälje kanal och Mälaren måste förbättras. Därför kommer Södertälje kanal att breddas och muddras, slussen byggas om och förlängas och farlederna i Mälaren muddras.

Detta är ett uppdrag som Sjöfartsverket fått från regeringen. Syftet med Mälarprojektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal och Mälaren. Genom att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren kan järnvägen och vägnätet, som är hårt belastade, avlastas. För att genomföra projektet krävs omfattande arbeten för att anpassa Södertälje sluss och kanal till modernt tonnage och att förbättra framkomligheten i Mälaren. Det handlar om att hamnarna ska kunna ta emot längre och bredare fartyg.

Översiktsbild över Södertälje sluss

Arbetena i Södertälje kanal påbörjades hösten 2016 och planeras klara under 2022. När det gäller muddringsarbetena i Södertälje kanal och Mälaren är planen att de ska genomföras under 2022/ 2023.

Förutom att förbättra framkomlighet och säkerhet i kanalen kommer Sjöfartsverket att rusta upp promenadstråken utmed kanalen och göra dem mer attraktiva och tillgängliga. Detta regleras i ett avtal med Södertälje kommun.

Se filmen på YouTube

Frågor om Mälarprojektet kan ställas till malarprojektet@sjofartsverket.se.


Dagens Mälarmax för tankfartyg är 5 800 ton bränsle, vilket motsvarar ca 200 tankbilar. Foto: Tärntank


Med utbyggd sluss och farled kan ett sådant här fartyg frakta 9 100 ton bränsle, vilket motsvarar ca 300 tankbilar. Foto: Tärntank