Start > Båtliv > Bada tryggt

تابستان سویدن موجب میگردد تا تعداد زیادی دل شان برای یک شنا دلپذیر در دریا و بحر تنگ شود. اما گاهی حادثات نیز رُخ میدهد. ادارۀ دریانوری سویدن، یک ادارۀ دولتی است که برای نجات در آب و هوا مسئولیت دارد. در اینجا چند مشورۀ ساده وجود دارد که برای جلوگیری از وقوع حادثات در پیوند با شنا و قرار داشتندر کنار آب، باید از آنها پیروی کرد. مشوره های سودمند برای شما که همراه با کودکان شنا می کنید

کودکان را همیشه تحت مراقبت داشته باشید. کودکان کوچک در هنگام بازی در کنار آب، نیاز دارند تا یک فرد بزرگسال همیشه در نزدیکی مطلق شان قرار داشته باشد. به کودکان بزرگتر نباید وظیفه داده شود تا خواهر و یا برادر کوچکتر خود را تحت مراقبت داشته باشند. 

هنگامی که همراه با کودکان در ساحل قرار دارید، از تیلفون موبایل تان استفاده نکنید.

هرگاه در جمع افراد چند نفر بزرگسال وجود داشته باشد، خوب است تا مسئولیت مراقبت (از کودک) به طور نوبتی صورت بگیرد. زیرا در آن صورت موقع می یابید تا استراحت نیز نمایید.

وقتی کودک تان که شنا را نیز بلد نیست روی bryggor (پُل های چوبی/ اسکله ها) یا هم در کنار آب های عمیق قرار دارد، باید واسکت نجات یخن دار را به تن داشته باشد. واسکت نجات، کودک را در آب کاملاَ می چرخاند، طوری که رویش در بالای سطح آب قرار میگیرد.

کودکان بزرگتر و کودکانی که شنا را یاد دارند میتوانند از خود در آب بهتر مواظبت کنند. اما با وجود آنهم باید مراقب آنها باشید. اگر در آب حادثۀ رُخ بدهد و باعث ترس کودکان شود، در آن صورت آنها خیلی سریع کنترول خود را از دست میدهند.

مشوره های سودمند برای شنا کننده های بزرگسال

خوب است همراه با یک شخص دیگر شنا کنید. اگر به تنهایی شنا میکنید به یک شخص دیگر اطلاع بدهید که در کجا قرار دارید و چه ساعتی انتظار میرود برگردید.

وقتی وارد آب شدید به طورمستقیم به شنا نمودن ادامه ندهید، بلکه در امتداد و یا داخل لبۀ ساحل شنا کنید. زیرا در آن صورت اگر با مشکلی روبرو شوید راۀ برگشت تان زیاد طولانی نمی باشد.

در مورد توانایی تان برای شنا زیاد مبالغه نکنید. توانایی شنا شما نیاز به تمرین دارد. بناَ توانایی شنا خود را به طور منظم آزمایش نمایید.

به خاطر داشته باشید که شنا نمودن در بحر یا دریا در مقایسه به شنا نمودن در یک حوض، دشوارتر میباشد. در بحر یا دریا امواج و جریان های آب، شنا را دشوارتر ساخته و باعث میگردد زودتر خسته شوید.

در صورتی که الکول نوشیده اید، شنا نکنید. الکول توانایی قضاوت نمودن و توانایی جسمی را ضعیف میسازد.

اگر در یک محل بزرگ، شنا میکنید، نزدیک ترین محل موقعیت وسایل نجات را جستجو کنید.

آب سرد ایجاب احتیاط بیشتر را می نماید

در اوآیل تابستان در هنگامی که آب هنوز گرم نشده است، حادثات متعدد غرق شدن درآب اتفاق می افتد. اگر با آنهم میخواهید در اوآیل فصل (تابستان) شنا کنید، زیاد مهم است تا سر تان را در آب فرو نبرید. آب سرد بالای جریان تنفس تاثیر منفی میگذارد. مغز از زیگنال های که از جلد اخذ میکند مملو شده و این موضوع باعث بلند رفتن شدید تنفس میگردد. این میتواند موجب گردد تا شخص به طور ناخواسته نیز نفس بکشد، حتی در زمانی که سر او در زیر آب قرار دارد.

نقش مهم Flytväst "واسکت شناور"

حتی اگر شما بزرگسال هستید و میتوانید شنا کنید، باز هم حادثات میتواند رُخ بدهد. شما ممکن بلغزید و به خود آسیب رسانیده در آب قرار بگیرید. در آن زمان شما احتمالاَ نیازمند کمک برای از آنجا میباشید، تا در آب غرق نشوید. همچنان در صورت زیاد بودن امواج، حتی اگر یک شناور لایق هم باشید، مشکل است تا بتوانید خود را برای یک مدت زیاد به شکل شناور نگهدارید. برای این که وسایل نجات مفید واقع شود باید نوع درست وسیلۀ کمکی برای نجات را انتخاب نمایید. ت

 

وانایی شنا و همچنان عادی بودن با آب روی این انتخاب تاثیر میگذارد. ممکن به یک Räddningsväst" واسکت نجات" ضرورت باشد نه به یک Flytväst "واسکت شناور".

شباهت میان

 

Flytväst

(واسکت شناور)

Räddningsväst

 (واسکت نجات) چیست؟

Flytvästar

(واسکت های شناور) را میتوان به واسکت های نجات و لباس شناور تقسیم کرد.

واسکت نجات شما را به طور کامل در آب می چرخاند، طوری که روی تان در بالای سطح آب قرار بگیرد. این یک وسیلۀ خوب کمکی در حالتی  است که شما بیهوش هستید و خود قادر به برگرداندن روی تان، نمی باشید.

لباس شناور Flytoverall, flytplagg  یا seglarväst به عین اندازه مصئون نمی باشند. ولی این مزیت را دارند که استفاده از آنها ساده است.

واسکت ها شناور که به طور خودکار هوا گرفته، شخص را در آب به طور کامل می چرخانند نیز وجود دارند. این نوع واسکت ها، آزادی زیادی را برای حرکت نیز سبب میگردند.

واسکت را با در نظرداشت توانایی تان برای شنا، ساحۀ کاربرد واسکت و عادی بودن تان با آب، انتخاب نمایید ــ واسکت بزرگتر از اندازۀ بدن خود را نخرید. خریداری Flytväst" واسکت نجات" یا Räddningsväst "واسکت شناور" قبل از همه بر اساس وزن شخص استفاده کننده صورت میگیرد. اما فورم یا دوخت لباس نیز همچنان مهم میباشد. اگر وزن شخص 75 کیلوگرام باشد اما فورم بدن او برای یک واسکت 50 ـ 70 کیلوگرام بهتر مناسب باشد، در آن صورت باید این چنین یک واسکت را انتخاب نمود. واسکت باید راحت روی وجود قرار بگیرد و در زمانی که شما در آب قرار دارید نباید خودش را به بالا بکشاند. اگر واسکت خیلی بزرگ باشد، نیروی شناوری در محل  نادرست قرار گرفته و حالت شناوری به درستی عمل نمی کند. نیروی شناوری به اندازۀ کافی وجود دارد. به یاد داشته باشید بدون در نظر داشت این که کدام مودل را انتخاب میکنید، همان واسکت های شناور را بخرید که دارای علامۀ  CE باشد.

وظیفۀ ادارۀ دریانوردی در ارتباط به نجات در آب یا هوا

در هنگام که شخص در حالت غرق شدن قرار دارد و یا خطر آن وجود دارد که غرق شود، ادارۀ دریانوردی برای اخذ اقدامات مسئولیت دارد. این مسئولیت برای حریم آبی سویدن و همچنان دریا هایMälaren, Vänern  و Vättern به استثنای مناطق بندری اعتبار دارد. مرکز سراسری نجات آبی و هوایی و ادارۀ دریانوردی سویدن، در جریان شبانه روز فعال بوده، گزارش ها را اخذ نموده و فعالیت نجات دهی را در دریا و هوا راهنمایی نموده و هماهنگ میسازد. این مرکز در شهر Göteborg (یوتبوری) موقعیت دارد.

Dela artikeln