Start > Om oss > Ekonomi, taxor och avg...

Farledsavgiften består av 4 delar, fartygsbaserad beredskaps- och farledsavgift, gods- och passageraravgift. Beredskaps- och den fartygsbaserade avgiften baseras på fartygets nettodräktighet.

Avgiftsförändringar från och med den 1 september 2021

Följande förändringar av Sjöfartsverkets avgifter har beslutats träda i kraft från och med den 1 september 2021:

  • Höjning av farledsavgifterna med sammanlagt 4,3 procent
    - Höjning med 0,3 procent - detta är i linje med den ökning av KPI som skett under perioden och som enligt Sjöfartsverkets regleringsbrev är gränsen för hur mycket farledsavgifterna får höjas, exklusive miljöincitamentet
    - Höjning med 4 procent - som ett första steg att fullt ut införa bonus-malus för miljöincitamentet i farledsavgiften
  • Höjning av lotsavgifterna med 10 procent, med syfte att 2023 nå full kostnadstäckning för lotsningsverksamheten
  • Genomförande av sista steget i utfasningen av kryssningsfartygens avgiftsreduktion för turn-around-anlöp
  • Gradvis nedtrappning av avgiftsreduktionen för fartyg i fjärrzonstrafik, med minskning med 25 procent per revisionstillfälle

Frågor och svar om avgiftsmodellen.

För fartyg i inrikes trafik betalas beredskaps- och farledsavgift i samtliga hamnar där lastning sker. Godsavgift tas endast ut för lastat gods.

För fartyg i utrikes trafik betalas beredskaps- och farledsavgift vid första svenska hamnanlöp. Godsavgift tas ut för både lastat och lossat gods.

Full beredskaps- och fartygsbaserad avgift betalas för de två första avgiftspliktiga anlöpen varje månad. För det tredje anlöpet samma månad betalas 75 %, för det fjärde anlöpet 50 % och det femte anlöpet 25 %. För det  sjätte och efterföljande  anlöp i månaden betalas ingen beredskaps- och fartygsbaserad avgift, utan endast gods-och passageraravgift.

Den godsbaserade avgiften tas ut med 2,45 kr per lastat och lossat ton gods och med 1,22 kr för så kallat lågvärdigt gods. Gods som betraktas som lågvärdigt styrs av Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2019:3) om farledsavgift, och specificeras på Sjöfartsverkets hemsida. Ytterligare information om KN koderna ges i länken.

För fartyg som transporterar passagerare tas passageraravgiften ut med 1,84 kr per avstigande och påstigande passagerare.

Miljödifferentiering

Sjöfartsverket erbjuder en avgiftsreduktion på den fartygsbaserade avgiften för fartyg som uppnår minst 75 verifierade poäng av maximalt 150 i Clean Shipping Index (CSI). Om ett fartyg har verifierade poäng i CSI så ska fartyget få den miljödifferentierade avgiften automatiskt då Sjöfartsverket får den informationen direkt från CSI.

För frågor kring CSI, fartygs poäng, metoder och verifiering av poäng så hänvisar Sjöfartsverket er direkt till Clean Shipping Index. Ni hittar en länk till höger om denna text.

Beräkningar av farledsavgiften

Till höger finner ni en prislista där alla farleds- och lotsavgifter finns samlade i en tabell men de vanligaste reduktionerna. Utifrån prislistan kan ni snabbt göra beräkningar vad farledsavgiften för ett specifikt fartyg är.

Om ni har frågor som berör farleds- eller lotsavgiften kan ni kontakta Sjöfartsverkets kundstöd, 

Telefon: 010-478 58 00
Epost: kundstod@sjofartsverket.se

Engelska föreskrifter

Sjöfartsverket erbjuder inofficiella översättningar av våra föreskrifter, ni hittar en länk till höger om denna text.