Start > Om oss > Forskning och innovation

65 % av alla olyckor till sjöss beror på mänskliga faktorer. Med den teknik som finns tillgänglig idag skulle antalet sådana olyckor kunna minskas drastiskt. Konceptet Sea Traffic Management syftar till att höja säkerheten, minska miljöpåverkan och öka effektiviteten till sjöss genom informationsdelning och nya smarta tjänster. Tidiga tester visar att Sea Traffic Management kan minska antalet grundstötningar och kollisioner med över 60 %.

Nyckeln till ökad säkerhet, minskad miljöpåverkan och förhöjd effektivitet inom framtidens sjöfart är möjligheten att dela data i realtid med utvalda parter. Genom att skapa en gemensam konstant uppdaterad lägesbild så kallad "common situational awareness" kan alla inblandade parter ta del av varandras rutter, intentioner och planer vilket såväl minskar risken för olyckor som höjer effektiviteten.

I dagsläget finns systemstöd som gör det möjligt för fartyg att veta sin egen position (med hjälp av GPS - Global Positioning System), att veta andra fartygs position (med hjälp av AIS - Automatic Identification System) och att veta hur de själva planerar att segla (med hjälp av elektroniska sjökort ombord, ECDIS - Electronic chart display and information system). Det som saknas är kunskapen om de andra fartygens intentioner. Det är den sista pusselbiten som behövs, för att skapa en gemensam uppdaterad lägesbild.

Uppföljare till MONALISA-projekten

Sea Traffic Management Validation Project är uppföljaren till MONALISA och MONALISA 2.0 projekten som pågick under åren 2010-2013 respektive 2013-2015 och där konceptet Sea Traffic Management togs fram. Under det första projektet visade det sig vara tekniskt möjligt att skicka ruttinformation mellan fartyg och från fartyg till land och tillbaka. Under det andra projektet tog tillverkarna av navigationsutrustning fram en ny internationell standard för ruttinformation som godkändes i augusti 2015, och detta gör det för första gången möjligt att dela information mellan fartyg oavsett vilket märke på navigationsutrustning som finns ombord.

Under Sea Traffic Management Validation Project, som pågick 2015-2018, validerades konceptet STM ombord på 300 testfartyg i två testbäddar i norden och i medelhavet. Projektet hade över 70 partners, från industrin, myndigheter och akademin, hemmahörande i 13 europeiska länder och hade en budget på 43 miljoner Euro. 50 % av finansieringen kom från EU inom ramen för "Connecting Europe Facility".

Tjänster som togs fram inom projektet

Genom att i realtid kunna dela information mellan fartyg, hamnar, port control med flera minskas det administrativa arbetet för personalen på bryggan. Istället för att mejla, ringa och faxa information till olika parter och hålla dessa uppdaterade gällande förändringar ligger fokus på fartygets framförande och säkerhet. Genom bättre koordinerade hamnanlöp höjs effektiviteten.

Några av de värdefulla tjänster som togs fram inom projektet och som testades på de 300 fartygen är:

 • Ruttoptimering - Med ruttoptimering får varje fartyg en rutt som är optimerad för att ge minsta möjliga bränsleåtgång och miljöpåverkan med hänsyn till aktuellt väder, distans och vattenmotstånd.
 • Validering av rutter - Med denna funktion kan fartyg skicka sina rutter till en landcentral som dubbelkollar att rutten är säker med hänsyns till fartygets djupgående och aktuellt vattendjup samt exempelvis känsliga miljöområden som bör undvikas.
 • Övervakningstjänster - Med övervakningstjänster kan fartyg som avviker från den angivna rutten eller är på väg på grund/ land upptäckas på ett tidigt stadium och olyckor på grund av mänskliga faktorer undvikas.
 • Uppdaterade isrutter - Vid vinternavigering kan rutter som är anpassade till det rådande isläget skickas till fartyg. På så vis undviks misstag som kan uppstå om dessa rutter skall läsas upp eller skrivas in manuellt. Rutter eller mötesplatser för assistans kan skickas till och godkännas direkt i fartygens navigationsutrustning ombord.
 • Ruttutbyte mellan fartyg - Genom att fartyg som korsar varandras väg kan välja att dela sina rutter i de digitala sjökorten ombord får man vetskap om hur kringliggande fartyg planerar att färdas och kollisioner och olyckor kan undvikas.
 • Effektivare hamnanlöp - Genom att ankommande och avgående fartyg delar information om sin status och plan med exempelvis, hamnen, agenter, lotsar, båtmän, port control med flera kan hamnanlöpen effektiviseras och det administrativa arbetet minskas. Förutsägbarheten blir högre och fartygen får på ett tidigare stadium besked om när de har kajplats. De kan då planera sin resa på ett sätt som gör att de kan minska tiden till ankar och ankomma hamnen i rätt tid och med en lägre bränsleförbrukning och miljöpåverkan.

Med dessa och andra tjänster såsom möjlighet att testa komplexa eller potentiellt farliga scenarion vid t.ex. Sjöräddningsinsatser i European Maritime Simulator Network - det nätverk av sammankopplade fartygssimulatorer som byggts upp inom ramen för projektet, skapas framtidens sjöfart. En maritim värld med högre säkerhet, bättre effektivitet och mindre miljöpåverkan.

STM Validation Project har jobbat med fler än 300 fartyg, 87 organisationer i 9 hamnar, 6 landbaserade centraler, 12 simulatorcenter som engagerade fler än 500 bryggofficerare,  38 partners från 13 länder kompletterade av 37 associerade partners från hela världen. Vi har presenterat STM på fler än 200 konferenser och nämnts i fler än 500 artiklar i fackpressen. Resultaten av projektet är sammanfattade i en 100 sidor lång Final Report. För dem som tycker at ten summering ska vara kortare så har vi en 8-sidig broschyr. För de som vill dyka ner I djupare detalj än summeringen ger så finns alla 27 utlovade slutdokument, samt 16 till som kan vara av intresse på STMs hemsida.

STM fortsätter

STM-konceptet är långsiktigt. Vi tror att det är infört över hela världen 2030. STM fortsätter bland annat genom fortsatt arbete med internationella standarder och i europeiska implementationsprojekt som till exempel STM BALT SAFE, EfficientFlow, Real Time Ferries och STEAM. Läs mer om dem här.”

För mer information om Sea Traffic Management: www.stmvalidation.eu

STM Validation Project i siffror:

 • Över 70 partners 13 länder
 • 5 landcentraler
 • 300 fartyg
 • 13 hamnar
 • 43 miljoner euro i budget
 • Pågick 2015-2019

 

 

Dela artikeln