Start > Om oss > Lagrummet > Systematisk förteckning


Allmänna bestämmelser
Last av farligt gods
Containrar

Allmänna bestämmelser

Grundförfattning Beskrivning
1974:A14
Upphävd genom 1993:3 men gäller fortfarande genom övergångsbestämmelser i 2006:1 för vissa fartyg.
Sjöfartsverkets fribordskungörelse

1983:21
Upphävd, gäller dock i vissa delar genom övergångs-bestämmelser i TSFS 2009:114

Sjöfartsverkets stabilitetskungörelse
1993:3
Upphävd, gäller dock i vissa delar genom övergångs-bestämmelser i TSFS 2009:114

Fartygs stabilitet och fribord

Ändringsföreskrifter:  
1997:9 - punkt 2.1 i bilaga 6  
1999:31 - 1 och 2, §§ 
2000:12 - 1 §
2006:1 - Upphävd

1997:2
Upphävd, gäller dock i vissa delar genom övergångs-bestämmelser i TSFS 2009:114
Stabilitetskrav för roropassagerarfartyg

Ändringsföreskrifter:  
2000:13 - 1 §
2006:1 -

2006:1

Skrovkonstruktion, stabilitet och fribord

Ändringsföreskrifter:
2006:41 - 2 kap. 1 §, bilaga 1
2007:8 - bilaga 5
2007:17 - bilaga 4, 7 och 9
2007:26 - 1 kap. 11 och 13 §§, 2 kap. 1 §, punkt 6-8 i övergångsbestämmelserna, bilaga 1-7 och 9

2007:14

Förhöjda säkerhetskrav för bulkfartyg

Ändringsföreskrifter:
2008:76 - 3 och 22 §§
2009:39 - 7,9,10,14,18,27 och 29 §§
2011:3 - 3 §
2014:24 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling
2017:24 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling
2018:14 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling

Last av farligt gods

Grundförfattning Beskrivning
1991:8

Transport av farligt gods i hamn

Ändringsföreskrifter:
2005:21 - 11 §, bilaga 1
2008:34 - 29 § 

2006:36

Transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden)

Ändringsföreskrifter:
2008:12 - ändrad beteckning av bilagan, ändrad författningsrubrik, ändrad lydelse av 1 § och ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna, nya bestämmelser mellan avsnitt 1.3.27 och 1.4.2 i bilaga 1, ny bilaga (bilaga 2), ny rubrik närmast före ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna, nya allmänna råd.
2008:73 - 4 § 

2007:4 Transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (GC-koden)
2008:10 Transport på försörjningsfartyg inom offshoresektorn
2014:11 Bekantgörande av författning som upphäver en författning i Sjöfartsverkets författningssamling
2017:7 Upphävande av SJÖFS 2006:34 om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (BCH-koden)
2019:2 Bekantgörande av författning som upphäver en författning i Sjöfartsverkets författningssamling

Containrar

Grundförfattning Beskrivning
1982:14

Provning, inspektion, godkännandekontroll och egenkontroll av container 

Ändringsföreskrifter: 
1984:4 - bilagoma 1-3
1994:4 - 6-9 §§, reglerna 1 och 4-8 i tillämpningsbestämmelsema
2008:30 - 3–5 §§ och 7 och 8 §§ samt i de särskilda svenska bestämmelserna till regel 2, 1972 års internationella konvention om säkra containrar (CSC) i bilaga 1 
2012:4 - Bekantgörande TSFS 2012:62
2019:8 - Upphävd (TSFS 2019:102)

Sidan uppdaterad: 2020-02-27