Start > Farledsprojekt

 

Flera intressenter har kontrakterat Hargs Hamn för verksamhet och de är beroende av en utbyggd farled. Dagens godshantering domineras av gods i lös form, bulkmaterial, och den godsformen bedöms öka.

En avsiktsförklaring skrevs under 2017 av parterna Trafikverket Region Öst, Sjöfartsverket, Hargs Hamn AB, Region Uppsala län och Svensk Kärnbränslehantering. Parterna kom överens om följande:

  • Muddring och bättre utmärkning av farleden in till Hargs Hamn. Det innebär ökad kapacitet och höjd säkerhetsmarginal för fartyg upp till 11 meters djupgående, 33 meters bredd och med en längd på 200 meter. Projektet genomförs enligt villkoren I Mark- och miljödomstolens dom diarienummer 2570-10, daterad 23 oktober 2012.
  • Dagens godshantering i Hargs Hamn domineras av bulkmaterial, där lasten transporteras oförpackad i fartyget. Den godsformen väntas för övrigt att öka i regionen. I hamnen finns också möjlighet att utöka järnvägstransporterna

Med planerade arbeten kommer utmärkningen i dagens farled att kompletteras utifrån genomförda simuleringar och den anpassas utifrån planerad trafik. Det leder till att utmärkningen följer internationella bestämmelser. Satsningen innebär att sträckningen behålls, men breddning sker där det bedöms nödvändigt. Sammantaget innebär detta ökad säkerhet, kapacitet och tillgänglighet. Projektet är kostnadsberäknat till cirka 85 miljoner kronor.

Många intressenter

Följande intressenter har kontrakterat Hargs Hamn för verksamhet och de är beroende av utbyggd farled: Lantmännen Ekonomisk Förening, Stockholm. Svensk Kärnbränslehantering, Stockholm, Vattenfall AB Heat Generation, Uppsala och Fortum Värme, som är samägt med Stockholms Stads AB, Stockholm.

Våren 2019 inviger Lantmännen Lantbruk en ny spannmålsterminal i Hargs Hamn. Terminalen ska hantera torkning, lagerläggning och utskeppning av spannmål från norra sidan av Mälaren. Svensk Kärnbränslehantering, SKB vill få en möjlighet till etablering av ny anläggning för import, lagerläggning och beredning av bentonit för slutförvaring av använt kärnbränsle, Byggnation av anläggning inleds när tillstånd om slutförvar meddelas. Import av bentonit med större fartyg än i dag, skulle innebära en effektivare hantering för SKB.

Fördjupad farled skapar förutsättningar för expansion av andra godsslag som energiråvara till kraftvärmeverk i Stockholms- och Uppsalaregionen. Både Vattenfall och Fortum har i dag stora lager i Hargs Hamn men de har också intresse av att inleda import av flis.

Frågor om projektet kan du mejla till: hargshamn@sjofartsverket.se. På samma adress kan du anmäla intresse för nyhetsbrev om projektet.


Pellets och salt utgör den största mängden bulkvaror som förvaras i lagerhallarna. Bulkgods är också den typ av gods som förväntas öka ordentligt i och med att farleden får större kapacitet.

Kontakt

UserPhoto

Max Bjurström
Tel: +46735058178
max.bjurstrom@sjofartsverket.se

Dela artikeln