Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet

Mälarprojektet – Mark- och miljödomstolen

DOM

 Dom 2015-06-16

 

ANSÖKAN

Innehållsförteckning till ansökan
Ansökan (undertecknad version)

 

ANSÖKNINGSHANDLINGAR

1. Gällande domar och beslut
0. Bilaga 1 – Gällande domar och beslut (sammanställning)
1. AD 21_1923, Österbygdens vattendomstol, utslag 1924-08-11 (1)
2. VA 121_72, Södertörns tingsrätt vattendomstolen, 1982-03-30, inga villkor utöver dem som föreskrivits i dom 1974-05-02 ska gälla
3. VA 121_1972, Södertörns tingsrätt vattendomstolen, 1982-03-30, inga villkor utöver dem som föreskrivits i dom 1974-05-02 ska gälla
4. VA 72_93, Stockholms tingsrätt vattendomstolen, dom 1994-07-29
5. TV 1434_94, 1995-05-18, Vattenöverdomstolen, ändring av villkor i domen meddelad 1994-07-29, VA 72_93
6. VA 9_97, Stockholms tingsrätt vattendomstolen, dom 1997-03-27
7. VA 39,98, Stockholms tingsrätt vattendomstolen, 7 m 1998-09-15 (tillstånd till muddring mm nedströms slussbron)
8. 112_72, Södertörns tingsrätt vattendomstolen dom 1974-06-13
9. VA 112_72, Stockholms tingsrätt vattendomstolen 1978-12-14, ersättning skada på fiske m.m.
10. Ans D 102,1961, Österbygdens vattendomstol, dom 1962-02-09 (motorvägsbroarna)
11. Ytterligare villkor öppethållande, Ans D102_1961, Vattenöverdomstolen dom 30 augusti 1962
12. AD 52_1967, Österbygdens vattendomstol, utslag 1968-01-11
13. M 31200-04, Stockholms tingsrätt vattendomstolen, dom 2005-11-11, (järnvägsbron)
14. Hjulstabron, utslag 12 juli 1945
15. Kvicksundsbron dom 1 januari 1973, AD 8569
16. Ändring Mälarens reglering, Ans D 1221962, dom VD 4 mars 1966

2. Teknisk beskrivning med kartor och ritningar
Bilaga 2A kartor
Försättsblad TB Bilaga 2A för tryckning - 2014-01-31
TB Bilaga 2B - 2014-01-31
TB Bilaga 2B - 2014-01-31 infogas1
TB Bilaga 2C - 2014-01-31
TB Bilaga 2C - 2014-01-31 infogas1
Teknisk beskrivning Mälarprojektet

3. MKB med bilagor
Bil. 3 a Konsekvenser för vattenmiljön 140131
Bil. 3 b Konsekvenser buller och vibrationer
Bil. 3 c Riskanalys för uppgradering av kanal, sluss och farled
Bil. 3 d Slutrapport masshantering WSP
Bil 3 e Miljökvalitetsmål
Bil. 3 f Utdrag av kartor från MKB
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Natura 2000 Appendix Konsekvenstabell 140129
Natura 2000 bilaga till vattenmiljörapport 140129

4. Samhällsekonomisk Bedömning
Samhällsekonomisk bedömning av Mälarprojektet 20140126b

5. Samrådshandlingar
Inledande samråd
Bil. 1 Kallelse samt sändlistor
Bil. 2 Samrådsunderlag
Bil. 3 Presentation samrådsmöten
Bil. 5 Förfrågan BMP
Bil. 6 Beslut BMP
Bil. 7 Sammanställning yttranden
Bil. 8 Inkomna skriftliga samrådsyttranden
Inledning Samrådsredogörelse
Närvarolista Strängnäs 120926

Samråd
Bil. 10 Annonser
Bil. 11 Samrådsunderlag
Bil. 12 Presentation samrådsmöten
Bil. 14 Sammanställning yttranden
Bil. 15 Inkomna skriftliga yttranden

6. Fastighetsuppgifter m.m.
Bil. 6g Fastighetskartor för Södertälje kanal och Kvicksund
1. Översikt Kanalen A1
2. Fastigheter Kanalen
3. Översikt Kvicksund A3
4. Fastigheter Kvicksund

7. Kontrollprogram m.m.
Bilaga 7a Kontrollprogram
Bilaga 7b Åtgärdsplan för buller och vibrationer

Referensrapporter
0. Innehållsförteckning
1. Konsekvenser för dricksvatten slutrapport
2. Naturmiljö
3. Bottenfauna Södertälje kanal
4. Rapport sedimentundersökning
5. Hydromodellering Mälaren slutrapport
6. Rapport provfiske
7. Rapport föroreningar i fisk
8a. Konsekvenser för fiske
8b. Konsekvenser för fiske appendix
9. PM Luftkvalitet - Spridningsberäkningar för utsläpp till luft vid planerade muddringsarbeten i Södertälje kanal
10. Arkeologisk förstudie inför planerad utbyggnad av Södertälje kanal

 

 

Dela artikeln