Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet

2021-03-04 (Månadsinfo)
Ett 700 meter lång temporärt trädäck ska byggas av Sjöfartsverket mellan Södertälje sluss och Mälarbron. Det blir ett av de vackraste promenadstråken längs kanalen.
Läs mer

2021-02-15
Nya ledverk ska monteras vid E4/E20 bron, Saltsjöbron samt vid instyrningen till ledverken på järnvägsbron i Södertälje kanal och sluss. Arbetena utförs perioden 1 mars – 15 juni 2021, helgfri vardag. Det begränsar framkomligheten för fartyg med längd och bredd över 70- respektive 14 meter och med djupgående överstigande 4,5 meter perioden 1 mars - 30 april.
Läs mer

2021-02-01 (Månadsinfo)
Under februari månad kommer bland annat 46 stycken undsättningsstegar att monteras på spont- och kajkanter utmed kanalen.
Läs mer

2021-01-12 (Månadsinfo)
Kvarblivet material i slussområdet kommer att transporteras bort. Vid kanalsidorna har vissa gång- och cykelbanor öppnats upp och arbete pågår för att öppna ytterligare områden.
Läs mer

2020-12-04 (Månadsinfo)
Planering pågår för reparationsarbeten längs Östra gångvägen under E4-broarna.
Läs mer

2020-11-17 (Månadsinfo)
Vid kanalsidorna har vissa gång- och cykelbanor öppnats upp och arbete pågår för att öppna ytterligare områden.
Läs mer

2020-10-09 (Månadsinfo)
Det kommer att pågå arbeten under Mälarbron med att uppgradera belysningen för lotsning av fartyg.
Läs mer

2020-09-15
Mälarprojektet går in i en ny fas. Sjöfartsverket och Trafikverket har inlett ett samarbete kring färdigställandet av Södertäljes nya sluss och kanal. Trafikverket blir byggherre och ansvarar för att bygga klart den nya anläggningen. Sjöfartsverket är infrastrukturhållare och statlig förvaltare av slussanläggningarna.
Läs mer

2020-08-03 (Månadsinfo)
Under augusti återupptas arbeten med att uppgradera belysningen längs med hela kanalen.
Läs mer

2020-07-12 (Månadsinfo)
Under juli månad kommer endast rondering av arbetsområden utföras. Det innebär att kontroll görs av att staket sitter fast som de ska med mera.
Läs mer

2020-06-30
I fjol såldes 13 årskort. I år har 30 stycken redan sålts, men då har den största delen av förväntade fritidsbåtsresenärer inte börjat slussa än. Södertälje kanal och sluss är populär.
Läs mer

2020-06-05
I onsdagsförmiddag upptäcktes att obehöriga personer trängt sig in på Mälarprojektets arbetsområde, fast området har skyltar som förbjuder obehöriga innanför stängslet.
Läs mer

 2020-05-29
Ännu ett populärt gång- och cykelvägsstråk öppnas temporärt i avvaktan på ny entreprenör. I dag öppnades sträckan Östertälje båtklubb – Sydpoolen.
Läs mer

2020-04-30
Gång- och cykelvägar längs kanalen i Södertälje har varit stängda flera år på grund av Mälarprojektet. -Glädjande är att flera av dem öppnas temporärt inom kort, säger Peter Knutsson, samordnande byggledare, Sjöfartsverket.
Läs mer

2020-03-31
Snart inleds slutbesiktning av arbetet som gjorts hitintills i Södertälje kanal och sluss inom ramen för Mälarprojektet. Ny entreprenör väntas på plats våren 2021 och inriktningen är att projektet blir klart i slutet av 2022.
Läs mer

2020-02-17
Södertäljeborna fick häromveckan "tillbaka" utsikten över slussområdet från gång- och cykelvägen bakom arbetsbodarna längs Grödingevägen. För att fullfölja detta var en större graffitimålning på ett plank tvungen att tas ned.
Läs mer

 2020-02-10
Gång- och cykelvägar längs Södertälje kanal är avstängda, vilket bland annat beror på rasrisk från arbeten som inte avslutats längs kanalen.
Läs mer

2019-12-19
Aktuellt medelhögvattenstånd är över det normala i Mälaren och SMHI har gått ut med klass 1-varning. I nuläget är samtliga luckor och slussar fullt öppna. Utflödet är nu cirka 780 kubikmeter per sekund, det vill säga 780 000 liter vatten per sekund. Se inslaget med byggledare Peter Knutsson i Mälarprojektet från SVT Södertälje.
Läs mer

2019-11-27
Sjöfartsverket och Züblin är överens om att avsluta samarbetet kring Södertälje kanal och sluss. Bygget har visat sig vara svårare än vad någon kunde veta innan vilket gör att båda parter nu är överens om att avsluta samarbetet. Projektet beräknas ändå färdigställas som planerat under 2022 och till den befintliga kostnadsprognosen.
Läs mer

2019-11-17
Förra helgen gjöts bottenplattan med bottenförankringar i norra byggropen vid slussen i Södertälje inom ramen för Mälarprojektet. Den gångna helgen upprepades samma arbete i södra byggropen.
–Arbetet gick som planerat och inga incidenter inträffade, säger Peter Knutsson, byggledare Betong, Sjöfartsverket, Södertälje.
Läs mer

2019-11-15
Förra helgen skedde betonggjutning i den norra byggropen vid slussen i Södertälje. Nu till helgen sker motsvarande gjutning i den södra gropen. All fartygstrafik stängs av från 07.00 på lördag morgon till 07.00 söndag morgon. Slussbron stängs i båda fallen av för fordonstrafik tidsintervallen fredag kväll 23.00 - söndag kväll 24.00.
Läs mer

2019-11-09
På lördagsmorgonen inleddes undervattensgjutningen av bottenplatta med bottenförankringar i norra byggropen. 50-talet betongbilschaufförer kommer att köra sammanlagt 1700-2000 kubikmeter till söndag morgon.
Läs mer 

2019-10-14
Betonggjutning av de två byggroparna i slussområdet för Mälarprojektet sker vid två dygnsavstängningar den 9/11 – 10/11 samt 16/11-17/11. All fartygstrafik stängs av från 07.00 på lördag morgon till 07.00 söndag morgon. Vid båda dessa tillfällen stängs Slussbron av för fordonstrafik från fredag 23.00 till söndag kväll 24.00
Läs mer

2019-10-10
Parallellt med slussbygget i Södertälje planeras nu för "finarbetet": Ett nytt gång- och cykelstråk längs kanalens bägge sidor, utegym och trädäck ned mot vattnet och mycket mer. Södertäljebon har verkligen någonting att se fram emot.
Läs mer

2019-10-09
Hur påverkas näringslivet i Mälardalen av Mälarprojektet i Södertälje? Det var den centrala frågeställning när Sjöfartsverkets representanter mötte näringslivet, rederier och hamnrepresentanter vid ett dialogmöte hos Handelskammaren i Västerås.
Läs mer

2019-09-30
Senhösten 2019 intensifieras arbetet inom Mälarprojektet, söder om slussområdet. Närmast rör det sig om sträckan från E4-bron fram till äventyrsbadet Sydpoolen. Med anledning av det bjöd Sjöfartsverket in boende på närbelägna Fågelviksgränd till informationsmöte.
Läs mer

2019-09-27
Magasin 19 i Köpings hamn har invigts. Det är en del av ett större projekt där hamnen renoveras och farleden i Mälaren muddras. Huvudtalare var kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Salomonsson.
Läs mer

2019-09-20
Demonteringen/rivningen av "Hasses Lada" är nu inne i slutskedet. Den äldre delen är nedmonterad till bottenstockarna. Den nyare delen kommer sedan att rivas. Det arbetet är planerat att utföras under vecka 39, det vill säga nästa vecka.
Läs mer

2019-08-23
Demonteringen av Sjöfartsverkets gamla förråds- och verkstadsbyggnad på Lotsudden har inletts.
Enbart takteglet tar några dagar att plocka ned och för byggnaden som helhet räknar man med några veckors arbete.
Läs mer

2019-08-21
Slussgatan i Södertälje stängs av tillfälligt för biltrafik måndag den 26 augusti mellan 07 -19. Avstängningen sträcker sig från korsningen vid restaurang Barolo till Sydpoolen. Anledningen är asfaltering av gatan.
Läs mer

2019-08-19
Vissa arbeten i Mälarprojektetet kräver tyvärr att Södertälje kanal och sluss stängs av helt för fartygstrafik. Det är bakgrunden till att Sjöfartsverket på Mälarprojektets hemsida skapat en ny rubrik som heter Aktuella avlysningar.
Läs mer

2019-08-14
"Hasses lada" ligger på slussområdet i Södertälje. Den äldsta delen är från 1924 och har allt sedan dess utgjort verkstadslokal för Sjöfartsverkets Drift och Underhåll i Södertälje. Nu ska den demonteras, och den äldsta delen ska uppföras strax intill. Anledningen är att den nya slussbron ska byggas där. Smeknamnet "Hasses lada" kommer efter nuvarande arbetsledaren Hans Karlsson som varit med på arbetsplatsen  sedan 37 år.
Läs mer

2019-07-23
Del av Slussgatan, från korsningen vid Barolo till Sydpoolen, kommer att asfalteras om 5-7 augusti.
Läs mer

2019-06-27
Uppskattat informationsmöte på besöksplattformen.
Läs mer

2019-06-25
Länsstyrelsen beslutar medge dispens angående överskridande av bullervillkor t.o.m. 5 juli 2019.
Läs mer

2019-06-10
Del av en gång- och cykelväg stängs av tillsvidare på grund av schaktningsarbeten. Det gäller avsnittet mellan Hebbevilan och trappan upp mot Västra Kanalgatan vid Kanalholmens udde. Arbetet inleddes på måndagen.
Läs mer

2019-06-05
Till helgen blir det mer arbete Södertälje sluss.
Läs mer

2019-05-17
Arbetena i Södertälje sluss fortsätter i helgen.
Läs mer

2019-05-10
Helgarbete
Helgens bedöms inte som bullrande av Sjöfartsverkets entreprenör.
Läs mer

2019-05-03
Dags för helgarbete igen
I helgen fortsätter Sjöfartsverkets entreprenör att utföra arbete i Mälarprojektet, enligt Länsstyrelsens tidigare givna dispens.
Läs mer

2019-04-12
Besöksplattformen öppen och fortsatt helgarbete
Besöksplattformen har åter öppnat och helgarbetet fortsätter. Här får du namn och telefon under arbetstiderna till ansvarig byggledare hos Sjöfartsverkets entreprenör.
Läs mer

2019-04-02
Besöksplattformen fortfarande stängd
Läs mer

2019-03-29
Arbeten i helgen
I helgen kommer Sjöfartsverkets entreprenör att utföra arbete i Mälarprojektet, enligt Länsstyrelsens tidigare givna dispens.
Läs mer

2019-03-26
Pålningsarbeten begränsade framkomligheten vid Mälarbron
Mälarbron i Södertälje stängdes med broklaffarna uppe på lördagens morgon och arbetet med pålningen pågick hela helgen.
Läs mer

2019-03-22
Kontaktperson hos entreprenör vid helgarbete
Läs mer

2019-03-21
Spontningsarbete inlett för brogrop
Läs mer

2019-03-20
Besöksplattformen stängs tillfälligt
Läs mer
2019-03-19
Påminnelse:Avstängning Mälarbron
Lördag och söndag 23-24 mars ställs Mälarbrons broklaffar i öppet läge på grund av pålningsarbeten med ledverken under bron. Under avstängningen hänvisas biltrafik först och främst till Saltsjöbron.
Läs mer

2019-03-15
Dispens för bullerarbeten helger
Nu på lördag den 16 mars kommer förstärkningsarbete att utföras i den södra slussgropen. Länsstyrelsen ger Sjöfartsverket dispens från tidigare ställda bullervillkor. Det innebär att särskilt bullrande arbeten får utföras dagtid lördagar och söndagar.
Läs mer

2019-03-14
Tillfällig avstängning av hela Mälarbron
Mälarbron i Södertälje kommer att vara stängd för bil- och busstrafik lördag och söndag den 23-24 mars. Anledningen är pålningsarbeten vid Mälarbrons fundament.
Läs mer

2019-03-05
Slussbygget försenas
Ombyggnationen av slussen i Södertälje försenas i två år och blir dyrare än beräknat. Med förseningen ökar projektets kostnad från 1,8 miljarder till 2,7 miljarder kronor.
Läs mer


2019-02-08
Begränsade framkomlighet på Mälarbron
Från och med onsdagmorgon klockan 04 den 13 februari till och med fredagkväll den 15 februari klockan 19.00 kommer norra brohalvan på Mälarbron vid Södertälje att vara avstängd. Under den tiden leds trafiken över till södra brohalvan.
Läs mer

2018-12-19
Arbetet med slussen
I sydväst, på Lotsudden, pågår schakten ur gropen med bra kapacitet. Efter nyår ska en kran stå på en ponton i kanalen för att schakta ur den sydvästra gropen direkt över till den sydöstra sidan.
Läs mer

2018-12-19
Ledverken vid Mälarbron
Stagborrningen fortsätter i både norra och södra delen av kanalen. Stagens funktion är att fästa sponten i marken och slänten utanför kanalen. När stagen är satta behöver de provdras för att kontrollera att stagen sitter fast.
Läs mer

2018-12-19
Arbetet med stagborrning fortsätter längs kanalen
Stagborrningen fortsätter i både norra och södra delen av kanalen. Stagens funktion är att fästa sponten i marken och slänten utanför kanalen. När stagen är satta behöver de provdras för att kontrollera att stagen sitter fast.
Läs mer

2018-12-11
Del av gång- och cykelväg avstängd vid småbåtshamnen vid Maren
Måndagen den 10 december stängdes gång- och cykelvägen i den södra delen av kanalen, strax innan småbåtshamnen vid Maren, av. Detta på grund av sjunkhål som upptäcks i gång- och cykelvägen.
Läs mer

2018-12-06
Slussgatan öppnar igen i eftermiddag/kväll
Efter de åtgärder som med grävmaskin utförts för att avlasta marken i hörnet vid byggropen, är marken åter stabil. Därmed kan Slussgatan öppnas igen för biltrafik under eftermiddagen kvällen fredagen den 7 december 2018.
Läs mer

2018-12-05
Slussgatan avstängd
Slussgatan är från och med eftermiddagen onsdagen den 5 december 2018 avstängd på grund av ostabilitet i marken utanför den norra byggropens hörn på Slussholmen. Ett säkerhetsområde på 6 meter är satt och då säkerhetsområdet tangerar vid Slussgatan, där människor och bilar rör sig, har beslut tagits att stänga av Slussgatan utanför arbetsområdet av säkerhetsskäl.
Läs mer

2018-12-03
Besöksplattformen har öppnat igen
På grund av arbeten med stora och tunga maskiner utfördes vid besöksplattformen stängdes den av tillfälligt på grund av säkerhetsskäl.
Läs mer

 

2018-11-29
Byggropen på Lotsudden schaktas ur
Byggropen på Lotsudden, där den södra slussporten ska byggas på den västra sidan av kanalen ska nu schaktas ur för att få det djup, ca 16 meter, som krävs för att kunna bygga slussporten. Arbetet börjar inom kort och kommer hålla på under några månaders tid.
Läs mer

 

2018-11-21
Besöksplattformen stängs av tillfälligt
På grund av att arbeten ska utföras med stora och tunga maskiner precis under besöksplattformen, stängs plattformen av tillfälligt av säkerhetsskäl. Besöksplattformen öppnas upp igen när arbetet nedanför är utförda.
Läs mer

 

2018-10-26
Provspontning av slusskant
På den östra sidan av slussen förbereds arbete för provspontning i linje med där den nya slusskanten ska gå. Den nya slussen kommer att bli fem meter bredare och cirka 70 meter längre än den befintliga slussen, vilken redan i dag är Nordens största sluss.
Läs mer

 

2018-10-26
Schaktning, stagborrning och smidesarbeten
På Slussholmen har schakten nått ned till ca 12 meters djup i den 30 x 50 meter stora byggropen, där den norra slusskonstruktionen ska byggas. Allteftersom grusmassorna schaktas bort rengörs spontväggarna från grus och smuts. På Lotsudden pågår förberedelser för den kommande schakten av grusmassor i den byggrop där den södra slussporten ska byggas.
Läs mer

 

2018-10-26
Undervattensjobb i kanalen
I kanalen, strax söder om slussen, arbetar dykare med att dela upp erosionsskyddsbetong genom betongsågning. Så fort dykare ska ner i vattnet hissas dykflaggan för att varna båtar från att  gå inom dykområdet.
Läs mer

 

2018-10-26
Ny byggledare kanal
Johan Semberg tillträder som ny byggledare för kanalen.
Johan är utbildad civilingenjör i maskinteknik och har stor erfarenhet från stora marina projekt i Tyskland och från samverkansentreprenader i Sverige.
Läs mer

 

2018-09-24
Gång- och cykelväg vid Kusens backe åter öppen
Del av gång- och cykelvägen nedanför Kusens backe fick tillfälligt stängas av för någon vecka sedan på grund av sättningar på gång- och cykelvägen, som har uppkommit av spontningsarbetet längs den östra sidan av kanalen. Men nu är gång- och cykelsvägen återställd och åter öppen.
Läs mer

 

2018-09-14
Del av gång- och cykelvägen nedanför Kusens backe tillfälligt avstängd
Del av gång- och cykelvägen nedanför Kusens backe har tillfälligt stängts av på grund av sättningar på gång- och cykelvägen, som har uppkommit av spontningsarbetet längs den östra sidan av kanalen.
Läs mer

 

2018-09-05
Förstärkning till projektet
Ny projektchef, biträdande projektledare och byggledare.
Läs mer

 

2018-08-27
Byggropen på Slussholmen schaktas ur
Byggropen på Slussholmen, där den norra slussporten ska byggas på den västra sidan av kanalen, är färdigspontad. Den är ca 30 x 50 meter stor. Nu schaktas den ur för att få det djup, ca 16 meter, som krävs för att kunna bygga slussporten.
Läs mer

 

2018-08-02
Grödingevägen/Slussgatan har öppnat igen
Mälarprojektet har nu reparerat gångytor intill Grödingevägen/Slussbron och har öppnat upp Grödingevägen/Slussgatan för trafik. Slussgatan stängdes av tidigare under dagen då ett skyfall drog över Södertälje och tog med sig grusmaterial.
Läs mer

 

2018-08-02
Slussgatan avstängd efter skyfall
I samband med det skyfall som under eftermiddagen den 2 augusti drog över Södertälje spolades grusmaterial bort från Slussgatan vid Södertälje sluss. Slussgatan har därmed tillfälligt stängts av på grund av de erosionsproblem som uppstod.
Läs mer

 

2018-06-29
Vad händer med kanal- och slussarbetena under sommaren?
Arbetet kommer att fortgå i Södertälje kanal och sluss under sommaren. Vid slussen pågår aktiviteter i båda byggroparna, i vilka den nya slusskonstruktionen ska byggas i. Längs kanalen planeras spontningsarbetet ta en paus under veckorna 28-32 och stag- och foderrörsborrningen planeras ta uppehåll veckorna 29-31.
Läs mer

 

2018-06-28
Avlysning av den allmänna farleden 901 i delar av Södertälje kanal och sluss förlängs
Inför nuvarande beslut om avlysning kunde det konstateras att en avlysning skulle medföra påverkan på berörd sjötrafik. Sjöfartsverket bedömde det dock som nödvändigt att partiellt avlysa farleden för att arbetet med att höja kapaciteten i kanalen och slussen ska kunna slutföras effektivt och därigenom inom kortare tid få en ökad tillgänglighet till Mälaren.
Läs mer

 

2018-06-21
Gång- och cykelvägen vid Kusens backe öppnar upp
Läs mer

 

2018-06-05
Information angående läget på arbetsplatserna runt slussen
På Slussholmen har borrningsarbeten pågått hela våren och försommaren, även på helger enligt en dispens från Länsstyrelsen. Dessa borrningsarbeten blev klara 3 juni, vilket innebär att det inte blir något mer borrningsarbete på Slussholmen på helger. Det kommer att svetsas i stödkonstruktionen under sommaren (vilket inte ska vara störande) och i augusti planeras urschaktningsarbeten av byggropen.
Läs mer

 

2018-05-29
Besöksplattformen strax söder om slussen har öppnat igen
På grund av skadegörelse har besöksplattformen varit avstängd i väntan på renovering. Det är nu åtgärdat och den är öppen igen.
Läs mer

 

2018-05-28
Besöksplattformen på Slussholmen har öppnat
Måndagen den 28 maj 2018 öppnades besöksplattformen, som ligger på Slussholmen, upp för allmänheten. Där kommer intresserade så småningom att kunna följa arbetet med den norra slusskonstruktionen. Nu går det att följa arbetet med färdigställandet av den byggrop, i vilken slusskonstruktionen ska byggas i.
Läs mer

 

2018-05-28
Partiell avlysning av allmän farled 901 i Södertälje kan och sluss
Sjöfartsverket beslutar att den allmänna farleden 901 i delar av Södertälje kanal och sluss avlyses för fartyg överstigande en längd av 70 meter, bredd av 14 meter eller ett djupgående överstigande 4,5 meter. Avlysningen är partiell och gäller i området begränsat av Igelstaviken i söder och Mälarhamnen i norr (se bild nedan) helgfria vardagar mellan klockan 06.00 och 10.30 samt mellan klockan 13.30 och 18.00.
Läs mer

 

2018-05-08
Spontning utanför Hebbevillan
Omdragningen av den ledning som går i kanalen utanför Hebbevillan är klar. Därmed kan spontningen från Hebbevillan och söderut mot slussen utföras.
Läs mer

 

2018-05-08
Besöksplattformen tillfälligt avstängd pga skadegörelse
På grund av skadegörelse är besöksplattformen avstängd. Den kommer öppna igen när den är åtgärdad.
Läs mer

 

2018-05-08
Backsippan åter i blom längs gång- och cykelvägen vid Kusens backe
För att skydda den fridlysta arten flyttade Sjöfartsverket backsipporna, som växte på arbetsområdet vid Slussholmen, till den östra sidan av kanalen utmed gång- och cykelvägen. Flytten, som gjordes våren 2016, skedde både genom fröspridning och flytt av plantor med grävmaskin. De flyttade backsipporna står nu i blom för andra året i rad.
Läs mer

 

2018-05-08
Kanalarbetet
På sydvästra sidan av kanalen svetsas små konsoler på sponten. De ska fungera som upphängnings-anordning för prefabricerade betongelement för den s.k. krönbalken, vilken ska gjutas på spontens topp. Krönbalken fungerar bland annat som ett rostskydd till stålsponten. På landsidan, bakom sponten, schaktas befintligt material bort och ersätts med krossmaterial som underlag för krönbalken.
Läs mer

 

2018-05-08
Byggroparnas väggar snart klara
Den norra byggropen är färdigspontad runt om gropen och dess väggar håller på att förstärkas. Den södra gropen har en kort bit kvar på den södra väggen samt kortsidan mot kanalen innan den är färdigspontad runt om.
Läs mer

 

2018-03-21
Del av gång- och cykelvägen sydväst om slussen tillfälligt avstängd
Del av gång- och cykelvägen sydväst om slussen stängs tillfälligt av på grund av risk för sättningar, som kan kan uppstå vid stagborrningen, vilket görs för att förankra sponten.
Läs mer

 

2018-03-13
Trädfällning på Slussholmen
Inom kort kommer träd som står på kullen på Slussholmen att avverkas. Kullen på Slussholmen ska schaktas bort framöver och då behöver träden som står på kullen avverkas inför schaktningen.
Läs mer

 

2018-03-12
Hallå där...
... Jenny Grönesjö Norén, miljöhandläggare på Sjöfartsverket.
Läs mer

 

2018-03-12
Besök från Trollhättan
Torsdagen den 8 mars 2018 kom 30 personer från Sjöfartsverkets affärsområde Trollhätte kanal på studiebesök till Södertälje. De fick dels information om Mälarprojektet, dels en visning av Sjöfartsverkets verksamhet i Södertälje.
Läs mer

 

2018-03-12
Besöksplattformen åter öppen
I fredags eftermiddag byttes de trasiga glasrutorna på besöksplattformen ut och därefter öppnades plattformen igen för allmänheten.
Läs mer

 

2018-02-07
Del av gång- och cykelvägen på sydvästra delen av kanalen tillfälligt avstängd
På grund av arbete med schaktningsarbete stängs del av gång- och cykelvägen längs med den sydvästra delen av kanalen tillfälligt av. Preliminärt beräknas gång- och cykelvägen att kunna öppnas igen i mitten av april.
Läs mer

 

2018-02-06
Rapport från arbetena längs Södertälje kanal
I norra kanalen har spontningsarbetet fortsatt längs den västra kanalsidan upp till Kanalholmen. I första hand vibreras sponten ner, men bitvis har en hammare behövts användas då sponten har varit svår att få ner de sista metrarna.
Läs mer

 

2018-02-06
Informationsmöte i Västerås
En upphandling för muddring och masshantering kommer att ske under våren. Upphandlingen ska utföras som kombinatorisk budgivning för parterna Sjöfartsverket, Västerås stad och Köpings kommun. Det vill säga en gemensam förfrågan som kommer mynna ut i tre separata kontrakt.
Läs mer

 

2018-02-06
Henrik Berg ny projektledare för Mälarprojektet
Henrik har varit anställd på Sjöfartsverket sedan januari 2013. Hösten 2014 blev han projekteringsledare i Mälarprojektet och är därmed mycket väl insatt i projektet.
Läs mer

 

2018-02-01
Besöksplattformen tillfälligt avstängd pga skadegörelse
Idag på morgonen (1 februari 2018) upptäcktes att två glasrutor på besöksplattformen var krossade. Nya rutor kommer att sättas upp snarast möjligt. Men tills de nya glasrutorna är på plats hålls besöksplattformen avstängd.
Läs mer

 

2018-02-01
Informationsmöte för sjöfarten
Måndagen den 29 januari 2018 höll Sjöfartsverket ett informationsmöte i Södertälje stadshus dit agenter, skeppsmäklare, företrädare för industrin, hamnar med flera var inbjudna. Syftet med mötet var att få till en dialog om hur Mälarprojektets arbeten i kanalen och sjöfarten ska samverka på bästa sätt.
Läs mer

 

2018-01-25
Kanalen tillfälligt avstängd
Grusmassor har runnit in i den nordöstra slusskammaren, vilket påverkar den norra slussen, där slussporten inte kan manövreras på den östra sidan. Därmed hålls kanalen stängd för fartygstrafiken tills problemet är åtgärdat. Enligt prognosen kommer problemet åtgärdas under dagen.
Läs mer

 

2018-01-15
Träd behöver tas ner i spontlinjen
De träd som står i spontlinjen, framför allt på Kanalholmen, behöver tas ner för att spontningen ska kunna utföras. Trädfällningen utförs i början av vecka 3 2018.
Läs mer

 

2018-01-11
Del av gång- och cykelväg längs kanalens sydöstra sida stängs av
I samband med utbyggnaden av slussen behöver en av Telge Näts huvudavloppsledningar förnyas och säkras upp. Dels för att minimera risk för skada vid spontnings- och muddringsarbetet, dels för framtida säkring av avloppsnätet. Under arbetets gång behöver delar av gång- och cykelvägen längs kanalens sydöstra sida spärras av. Tydliga skyltar med information finns på aktuellt område.
Läs mer

 

2017-12-19
Spont borras ner vid Grödingevägen
Från brokantbalken på den östra sidan av Slussbron ska en så kallad Berlinerspont borras ner cirka 80 meter längs insidan av byggplanket vid Grödingevägen. Sponten förhindrar att marken utanför arbetsområdet rör sig när jordmassor schaktas bort från arbetsområdet.
Läs mer

 

2017-12-07
Länsstyrelsens beslut: Särskilt bullrande arbeten får utföras lördagar och söndagar
Länsstyrelsen beslutar att särskilt bullrande arbeten får utföras lördagar och söndagar klockan 09.00-19.00 fram till och med 15 april 2018. Särskilt bullrande arbeten får inte utföras under perioderna 23 december 2017 t.o.m. 7 januari 2018 samt 29 mars t.o.m. 2 april 2018.
Läs mer

 

2017-11-28
Del av gång- och cykelvägen vid Bergviksgatan avstängd
På grund av arbeten längs med kanalen stängs gång- och cykelvägen längs med kanalen vid Bergsviksgatan längs kanalen.
Läs mer

 

2017-11-28
Del av gång- och cykelväg tillfälligt avstängd strax norr om slussen
På grund av spontningsarbeten stängs gång- och cykelvägen längs med kanalen tillfälligt av strax norr om slussen.
Läs mer

 

2017-11-21
Spontningsarbetet flyttar norrut
Det senaste halvåret har spontningsarbetet pågått för fullt längs Södertälje kanals sydvästra sida. Inom kort kommer spontningen längs kanalens västra sida att fortsätta norr om slussen och upp mot Kanalholmen.
Läs mer

 

2017-10-17
Svetsjobb nattetid under 1,5 vecka
På kvällen tisdagen den 17 oktober 2017 startar ett tvåskift med svetsning av hammarband på det arbetsområdet som ligger på östra sidan av Södertälje sluss. Hammarbanden ska bilda en invändig ram i spontgroparna, vars syfte är att förstärka groparnas väggar.
Läs mer

 

2017-10-12
Del av gång- och cykelvägen tillfälligt avstängd
På grund av spontningsarbeten stängs gång- och cykelvägen längs med kanalen tillfälligt av.
Läs mer

 

2017-10-10
Trafikinformation gällande Slussgatan och Slussbron
Det södra körfältet på Slussgatan, precis innan Slussbron, har stängts av på en kortare sträcka. Detta på grund av att arbetsmomentet med förborrning och neddrivning av de sista stora stålrören intill västra landfästet för Slussbron ska kunna utföras.
Läs mer

 

2017-10-02
Dumpning i Ragnhildsborgsviken vecka 36-41, 2017
Mälarprojektet utför dumpning av muddermassor i Ragnhildsborgsviken under veckorna 36-41,  2017.
Läs mer

 

2017-09-07
Avlysning 14 oktober 2017
Den allmänna farleden 901 kommer enligt plan att vara avlyst för all sjötrafik fr.o.m. 14 oktober kl. 07.00 t.o.m. 15 oktober kl. 07.00 2017.
Läs mer

 

2017-09-06
Följ Mälarprojektet på Sjöfartsverkets instagram
Den här veckan (vecka 36, 2017) har Nina Brundin, kommunikationsansvarig för Mälarprojektet, den stora äran att vara veckans instagramvärd för Sjöfartsverkets Instagramkonto. Följ gärna projektet där denna vecka.
Läs mer

 

2017-09-06
Besöksplattformen var välbesökt under Södertäljefestivalen 2017
Drygt 100 besökare valde att besöka besöksplattformen vid Södertälje sluss under de tider som Mälarprojektet fanns på plats på plattformen under Södertäljefestivalen. Där berättade representanter från Mälarprojektet om projektet och svarade på frågor.
Läs mer

 

2017-08-25
Träffa oss på Södertäljefestivalen
Varmt välkommen till besöksplattformen vid Södertälje sluss! Den 25 augusti klockan 13.00-18.00 och lördagen den 26 augusti klockan 10.00-15.00 finns representanter för Mälarprojektet på plattformen för att berätta om Mälarprojektet och svara på frågor om projektet.
Läs mer

 

2017-08-25
Snart drar de bullrande arbetena igång igen i centrala Södertälje
Från midsommar till och med augusti månad har de mest bullrande momenten i centrala Södertälje undvikits för att inte störa södertäljeborna under sommarmånaderna.
Läs mer

 

2017-08-25
Sommarens arbete
Under sommaren 2017 har Sjöfartsverket påbörjat arbetet med att byta ut ledverken under både vägbron och järnvägsbron i Kvicksund. Ledverken skyddar bron från att skadas om större fartyg kör på den. I Södertälje har det under sommaren gjort stagborrningar på Slussholmen, Lotsudden och mitt emot Hebbevillan på östra sidan av kanalen.
Läs mer

 

2017-08-25
Konstverk på byggplank med tema musik
I samråd med Sjöfartsverket har Södertälje kommun anlitat ett antal konstnärer som får måla de byggplank som Sjöfartsverket satt upp vid ombyggnaden av Södertälje sluss. Konstnären Lars-Erik Engborg Recht är projektledare för graffitimålningarna som påbörjades under sommaren och ska utföras under hela 2017.
Läs mer

 

2017-06-29
Sommarrestriktion
Från midsommar till och med augusti månad undviks de mest bullrande momenten i centrala Södertälje så att södertäljeborna ska slippa det värsta bullret under sommaren.
Läs mer

 

2017-06-29
Södertälje kanal
Kanalslänterna i Södertälje kanal ska förstärkas genom spontning, det vill säga en stödkonstruktion som ser till att jordmassorna stabiliseras. Därefter ska kanalen breddas under vattenytan genom muddring.
Läs mer

 

2017-06-09
Besöksplattformen har öppnat
Fredagen den 9 juni 2017 öppnades besöksplattformen upp för allmänheten. Från plattformen, som ligger i anslutning till den södra delen av slussen, kommer den intresserade att kunna följa arbetena med den södra slussporten och den nya slussbron.
Läs mer

 

2017-06-08
Avlysningen kommer inte att ske den 17 juni
Den tidigare planerade tillfälliga avlysningen av Södertälje kanal den 17 juni 2017, på grund av ledningsomläggning i kanalen, kommer att ske vid annat tillfälle. När det är klart om när det blir kommer det att aviseras här på hemsidan.
Läs mer

 

2017-05-19
Information om tillfälliga arbeten under helger
Mälarprojektet kommer att utföra bullerarbeten under lördagar och söndagar klockan 09.00-16.00. Helgarbetet är tillfälligt och pågår under perioden 20 maj - 18 juni 2017. Från midsommar fram till 31 augusti kommer ingen spontning att ske i centrala Södertälje.
Läs mer

 

2017-05-11
Flytt av maskiner 12 maj kl. 04.00
En stor del av arbetena med väggen till den södra spontgropen är nu klart på Lotsudden. Klockan 04.00 den 12 maj flyttas maskinerna från Lotsudden till Slussholmen, där de kommer att fortsätta med spontningen i den norra spontgropen.
Läs mer

 

2017-05-11
Flytt av gula maskinhus
Morgonen den 11 maj flyttades ett av tre gula runda maskinhus vid slussen. Det är det södra maskinhuset som flyttats till Lotsudden tillfälligt en tid. Det nordöstra maskinhuset kommer också att flyttas till Lotsudden inom kort.
Läs mer

 

2017-05-05
Sjöfartsverket byter ledverk under Kvicksundsbron
Efter midsommar kommer Sjöfartsverket att byta ut ledverken under Kvicksundsbron i Kvicksund. Syftet med ledverken är att skydda brofundamentet från påsegling av större fartyg.
Läs mer

 

2017-05-03
Räddade backsippor
Förra våren fick Sjöfartsverket kännedom om att den fridlysta backsippan växer på Slussholmen, där ombyggnationen av slussen nu äger rum. För att skydda arten gjordes försök med att flytta blommorna till östra sidan av kanalen utmed gång- och cykelvägen. Flytten skedde både genom fröspridning och flytt av plantor.
Läs mer

 

2017-04-25
Omledning av trafiken på Slussgatan
Omledningen av trafiken på Slussgatan kommer enligt plan att genomföras onsdagen den 26 april 2017.
Läs mer

 

2017-04-19
Avspärrning nordväst om slussen
Området nordväst om slussen, inklusive del av gång- och cykelvägen som passerar området, spärras tillfälligt av på grund av arbeten med ledningsomläggningar. Avspärrningen tas bort så fort som arbetet är utfört.
Läs mer

 

2017-04-13
Ledningsomläggning på Grödingevägen
Tisdagen den 18 april kommer Skanova att förbereda för ledningsomläggning av deras fibernät på Grödingevägen. Viss trafikomläggning kommer att ske.
Läs mer

 

2017-04-11
Kvartalsfilm 2, januari-mars 2017
Mälarprojektet Södertälje kanal och sluss andra kvartalsfilm, januari-mars 2017, finns att titta på nu.
Läs mer

 

2017-04-10
Ny mindre sprängning på Lotsudden
Ny mindre sprängning av ett större hinder i marken som ligger i vägen för spontningsarbetet kommer att utföras under eftermiddagen den 10 april inom arbetsområdet på Lotsudden.
Läs mer

 

2017-04-05
Mindre sprängning på Lotsudden
Inne på arbetsområdet på Lotsudden kommer det inom de närmaste dagarna att utföras en mindre sprängning för att spräcka ett större hinder i marken som ligger i vägen och som inte går att gräva loss.
Läs mer

 

2017-04-05
Trädfällning 5 april
Idag, den 5 april, kommer cirka 12 träd som står på norra sidan av besöksplattformen att fällas. Träden behöver tas ner dels gå grund av att de skymmer sikten mot slussen från besöksplattformen, dels för att några av träden står i vägen för det kommande arbetet med brofundamentet till den nya slussbron.
Läs mer

 

2017-04-03
Pågående ledningsarbete
Just nu pågår ett arbete för att byta ut kabeln till den ledning som går tvärs över kanalen strax norr om den norra slussporten på den östra sidan. Den befintliga kabeln ligger för grunt för att klara sig när kanalen ska fördjupas genom muddring.
Läs mer

 

2017-03-20
Detta händer på Slussgatan
Vid Slussholmen har det körfältet som ligger närmast arbetsområdet stängts av och vid arbetsområdet på Lotsudden kommer Slussgatan att få en ny sträckning.
Läs mer

 

2017-03-17
Så här byggs Södertälje sluss
Den nya slusskonstruktionen kommer att byggas vid sidan av kanalen i två stora gropar, som är ungefär 30 x 50 meter stora och 16 meter djupa. När slusskonstruktionen är färdigbyggd lanseras den ut i kanalen till mottagningsgropar, som schaktats ur på andra sidan kanalen.
Läs mer

 

2017-03-14
Slagning av sponten som komplement till vibrering
Den metod som Mälarprojektet huvudsakligen använder sig av vid neddrivning av spont är vibrering. Dock har de 24 meter långa rören mött på motstånd i marken när den sista delen återstod. Det föranledde att neddrivningen behöver kompletteras med slagning de återstående meterna.
Läs mer

 

2017-03-02
Kompletterande teknik för drivning av spontrören
Den sista biten av spontrören på Slussholmen kommer att drivas ner med slagning. Det kan komma att låta mer än den teknik som vibrerar ner sponten och som i första hand används inom spontningsarbetena i Mälarprojektet.
Läs mer

 

2017-02-22
Spontningen vid slussgatan återupptas
Spontningen, nerslagning av stora rör i marken, återupptogs igår vid slussgatan. Rören är de första stegen i byggprojektet för att skapa det område på mark där den nya slussen senare ska färdigställas.
Läs mer

 

2017-02-21
Sprickor och sättningar i Slussgatan
Arbetslaget upptäckte sprickor och små sättningar i marken på slussgatan i samband med spontningen igår eftermiddag (2017-02-20) och stoppade då allt arbete.
Läs mer

 

2017-02-14
Gång- och cykelvägen stängs tillfälligt av
Beräknas öppna igen i slutet av augusti 2017. På grund av arbeten med ledningsomläggningar kommer vägen längs med kanalen att vara avstängd. Vänligen följ alternativ väg längs Bergviksvägen/Lagmansvägen för att komma ner mot slussområdet.
Läs mer

 

2017-02-06
Spontning på Slussholmen
Det händer mycket runt slussområdet den närmsta tiden. Två stora spontmaskiner, som ska vibrera ner stora rör, anländer inom kort till Slussholmen. Angöringsbryggan vid Lotsudden slutförs, arbetet med besöksplattformen fortsätter och 12-15 träd behöver fällas.
Läs mer

 

2017-01-25
Del av gång- och cykelvägen stängs av tillfälligt
Del av gång- och cykelvägen stängs tillfälligt på västra sidan av kanalen mittemot Östertälje båtklubb på grund av spontningsarbeten längs kanalen.
Läs mer

 

2017-01-13
Arbetet med besöksplattformen fortgår
Besöksplattformen håller på att byggas i anslutning till den södra delen av slussen. När den är klar går det att följa arbetet med byggandet av den nya slussbron och arbetena med den södra slussporten.
Läs mer

 

2017-01-13
Del av gång- och cykelvägen stängs av tillfälligt
Del av gång- och cykelvägen stängs tillfälligt av den 13 januari på västra sidan av kanalen mittemot Östertälje båtklubb på grund av spontningsarbeten längs kanalen.
Läs mer

 

2017-01-10
Mälarprojektets första kvartalsfilm
Ta del av Mälarprojektets första kvartalsfilm. Tanken är att kvartalsvis producera en kortare film om vad som händer inom projektet, som ett komplement till de nyheter som skrivs.
Läs mer

 

2016-12-06
Spontning vid Lotsudden
Den 7 december 2016 planeras spontningsarbetet komma igång vid Lotsudden i Södertälje. En ponton med en spontmaskin anlände till Lotsudden på eftermiddagen den 6 december.
Läs mer

 

2016-11-22
Första spadtaget för Mälarprojektet
Tisdagen den 22 november 2016 togs det första officiella spadtaget för Mälarprojektet. Närmare 200 personer fanns på plats för att delta och höra tal av Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och Sjöfartsverkets generaldirektör Ann-Catrine Zetterdahl.
Läs mer

 

2016-11-22
Schaktning för besöksplattform
Nu pågår schaktning på östra sidan av slussbron för fundament till en besöksplattform samt förberedande schakt av kullen vid Grödingevägen.
Läs mer

 

2016-11-17
Spontning börjar inom kort
Spontningsarbetet planeras att börja i månadsskiftet november/december på kanalens sydvästra sida mittemot Östertälje båtklubb. Spontningsarbetet kommer successivt att flytta sig längs kanalens sida.
Läs mer

 

2016-11-14
Mälarprojektets första spadtag 22 november
Nu tar vi det första spadtaget för Mälarprojektet i Södertälje! Kom och fira detta med oss!
Läs mer

 

2016-10-28
Ledningsarbeten 1-20 november
Schaktning och montage av ett nytt ledningspaket för 20 kommunikationskablar. Paketet ersätter befintliga ledningar som påverkas av ombyggnaden Södertälje av kanal.
Läs mer

 

2016-10-18
Arbete strax söder om E4-bron påbörjas den 20 oktober
Den 20 oktober påbörjas arbetet med borrning av provstag strax söder om E4-bron. I samband med det arbetet kommer gång- och cykelvägen vara tillfälligt avstängd.
Läs mer

 

2016-10-14
Varför har det ritats ett rutmönster på östra sidan av Slussbron?
Svar: Rutmönstret är en säkerhetszon, där byggtrafiken obehindrat ska kunna köra in och ut från arbetsområdet utan att bilar blockerar deras väg. 
Läs mer

 

2016-10-12
Mälarprojektet medverkar på Medborgardagen 15 oktober
Välkommen med dina frågor angående Mälarprojektet på Medborgardagen 2016 i Södertälje Stadshus!
Läs mer

 

2016-10-12
Omledning av gång- och cykelbana
Delar av gång- och cykelbanan, som ligger i anslutning till arbetsområdena runt slussen, kommer att stängas av under ombyggnationen av Södertälje kanal och sluss.
Läs mer

 

2016-10-06
Borrning av provstag
Arbete med borrning av provstag vid Södertälje kanal påbörjades vid Värdsholmen onsdagen den 5 oktober. Borrningarna kommer under två veckors tid att utföras på tre olika ställen längs kanalen mellan Värdsholmen och ner mot E4-bron.
Läs mer

 

2016-10-04
Arbete vid Värdsholmen påbörjas 5 oktober

Arbetet med borrning av provstag vid Södertälje kanal påbörjas onsdagen den 5 oktober vid Värdsholmen. Arbetet etablerades med maskiner vid Värdsholmen den 3 oktober. 
Läs mer

 

2016-09-28
Flytt av backsippor
I våras fick Sjöfartsverket kännedom om att den fridlysta backsippan växer på Slussholmen där nu arbeten med ombyggnad av slussen ska påbörjas. För att skydda arten görs nu försök med att flytta blommorna till östra sidan av kanalen utmed gång- och cykelvägen. Flytten sker både genom fröspridning, som gjordes i början av sommaren, och flytt av plantor. 
Läs mer

 

2016-09-26
Ca 70 träd kommer att fällas i slussområdet

Ca 70 träd behöver fällas för att byggverksamheten ska kunna bedrivas. Trädfällningen börjar preliminärt i slutet av september.
Läs mer

 

2016-09-23
Inhägning av slussområdet
Nu börjar Mälarprojektet på allvar. Arbeten med inhägnader av arbetsområden kommer att ske runt slussen. Gångpassagen över Norra slussporten stängs i slutet av september. Preliminärt kommer trädfällning att påbörjas i mitten av veckan. Alla träd som ska fällas är utmärkta med röda plastband.
Läs mer


2016-09-09
Nordens största sluss byggs om
Torsdagen den 8 september 2016 tecknade Sjöfartsverket kontrakt med Züblin Scandinavia AB, som är den entreprenör som har fått uppdraget att bygga om Södertälje kanal och sluss, inom Mälarprojektet. Anläggningsarbetet, som ska bedrivas i strukturerad samverkan, kommer att starta inom kort och beräknas ta drygt tre år. Värdet av kontraktet är 1.183 Mkr.
Läs mer


2016-08-25
Mälarprojektet medverkar på Kringelfestivalen

Under Kringelfestivalen i Södertälje den 26-28 augusti finns representanter från Mälarprojektet på plats för att berätta om och svara på frågor om projektet.
Läs mer


2016-05-02
Jourtelefon och e-postadress
Från och med måndagen den 2 maj finns ett jourtelefonnummer och en e-postadress dit allmänheten är välkomna att höra av sig med frågor och synpunkter på arbetet.

Jourtelefon: 0733-252711
E-post: malarprojektet@sjofartsverket.se

 

2016-04-08
Fler än 100 gäster kom på informationsmöte
Onsdagkvällen den 6 april höll Mälarprojektet ett informationsmöte i Södertälje stadshus. Fler än 100 gäster kom dit för att få information om det kommande arbetet och för att få svar på sina frågor.
Läs mer

  

2016-03-15
Välkommen på informationsträff 6 april!
Onsdagen den 6 april klockan 19 är du välkommen på informationsträff i Södertälje stadshus för att få information om Mälarprojektet, ombyggnationen av Södertälje kanal och sluss.
Läs mer

 

2016-02-05
Gång- och cykelvägen leds om 8 februari
Måndagen den 8 februari 2016 kommer gång- och cykelvägen längs kanalens östra sida att ledas om mellan strax norr om Mälarbron och ner till Slussbron. Detta markeras med skyltar.
Läs mer

 

2016-01-29
Skyltar sätts upp
Skyltar angående omledning av gång- och cykelväg sätts nu upp på östra sidan av slussen.
Läs mer

 

2016-01-13
Anläggning av tillfällig gång- och cykelväg
Nu börjar arbetet med att anlägga den tillgängliga gång- och cykelväg, vilken kommer att gå utanför det arbetsområde som kommer att etableras inför ombyggnationen av slussen.
Läs mer

 

2015-11-27
Det förberedande arbetent har påbörjats
Nu har de förberedande arbetena inför den stora ombyggnationen av Södertälje sluss och kanal påbörjats. Det är tre hus som ska rivas och Hamnmagasinet är först ut.
Läs mer

 

2015-10-16
Förberedande arbeten

Några byggnader ska rivas och det ska utföras grävjobb för ledningsomläggningar, vilket föranleder omledning av gång- och cykelvägen vid kanalen på viss sträcka.
Läs mer

 

2015-09-01
Miljöinventering och rivningslov

I början av augusti genomfördes en miljöinventering av de byggnader på Slussholmen som ska rivas inför den planerade starten av Mälarprojektet våren 2016. De byggnader som berörs är Ejdernhuset, Hamnmagasinet och Slussgrillen.
Läs mer

 

2015-08-22
Kringelfestivalen 2015
Lördagen 22 augusti var det många som besökte tältet vid Sjöfartsverkets slusskontor på Kringelfestivalen. Mälarprojektets projektledare Peter Jonsson och projektkommunikatör Nina Brundin fick många frågor om det kommande arbetet.
Läs mer

  

2015-06-18
Mälarprojektet har fått klartecken
Tisdagen den 16 juni 2015 fick Sjöfartsverket klartecken från Mark- och miljödomstolen att genomföra Mälarprojektet enligt plan med byggstart som beräknas till våren 2016.
Läs mer

 

2015-04-17
Mälarprojektet prövas i domstol
Mellan den 14 och 17 april ägde huvudförhandlingen för Mälarprojektet i Mark- och miljödomstolen rum. Sjöfartsverkets sju pärmar långa ansökan om att genomföra projektet har nu prövats.
Läs mer

  

2015-02-18
Förhandlingar i Mark- och miljödomstolen
Den 14 till 17 april hålls förhandlingar om Mälarprojektet i Mark- och miljödomstolen. Allmänheten kan delta som åhörare.
Läs mer

 

2015-02-18
Ny layout på hemsidan
Sajten säkrafarleder.se har fått ett nytt utseende. Nu blir det bland annat lättare att läsa informationen på sidan i mobilen.
Läs mer

 

2015-02-12
Inmätningsarbeten i slussen
Med start tisdagen 17 februari kommer Abesiktning Väst AB att utföra inmätningsarbeten i och omkring slussen och klaffbron i Södertälje samt även vid E4/E20-broarna.
Läs mer

 

Dela artikeln