Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

 

1. Borttransport av kvarblivet material kommer att ske från slussen-området.

2. Vi planerar att montera ett 50-tal undsättningsstegar på spont- och kajkanter utmed kanalen.

3. Det pågår reparationsarbeten av den befintliga sponten i kanalens södra del.

4. Vid kanalsidorna har vissa gång- och cykelbanor öppnats upp och arbete pågår för att öppna ytterligare områden.

5. Hur kommer jag till fots eller cykel från norr till söder och vice versa längs kanalen?
Svar: Följ röd markering på kartan

Observera: Varning för halkrisker på gångvägar och andra platser som inte vinterunderhålls.

Var vänlig att respektera avspärrade områden!

Dela artikeln