Start > Farledsprojekt > Skandiaporten

 Åtgärdsvalststudie Göteborgs hamn, 2015-06.
 Kapacitetshöjning Göteborgs farled och hamn, Trafikverket, 2017-03.

Nedanstående handlingar bifogades i tillståndsansökan till Mark-och miljödomstolen den 22 december 2020:

 Tillståndsansökan till Mark och miljödomstolen

 Bilaga A. Karta med koordinater farledsåtgärder

 A1. Karta över plats för nya hårdbottenmiljöer
 A2. Karta över strandskyddade områden

 Bilaga B. Karta med koordinater dumpningsplatser
   
Bilaga C. Rådighetsmedgivande

 C1. Rådighetsmedgivande rrån Göteborgs Hamn AB
 C2. Rådighetsmedgivande från Kammarkollegiet

 Bilaga D. Teknisk beskrivning

 D1. Planritning över farledsområde
 D2. Farledssimulering
 D3. PM Geoteknik
 D4. Riskanalys vibrationsalstrande arbeten
 D5. Nautisk riskanalys (FSA)
 D6. Planritning, koordinatsatt dumpningsområde
 D7. Planritning, muddring förorenade massor

 Bilaga E Miljökonsekvensbeskrivning

 E1. Samrådsredogörelse
 E2. Metodbeskrivning
 E3. Kartor med riksintressen och områdesskydd
 E4 Beräkning av spridning av spill vid muddring och dumpning, hydrodynamisk modellering
 E5.Sedimentprovtagning farled
 E6. Avsänkning från fartyg
 E7. Marinbiologisk kunskapssammanställning och kompletterande undersökning 2020 (delrapport A, B och C)
 E8. Arkeologisk utredning, BM diarienummer 20-0059
 E9. Muddring bedömning av störningspåverkan buller
 E10. Luftkvalitet i anläggningsskedet
 E11. Lokaliseringsutredning dumpning av massor inklusive bilagor
 E12. Byggbuller pålning kajåtgärder

Bilaga F Sakägarförteckning 
F1 Karta berör fastigheter
F2 Utdrag ur fastighetsregistret

Bilaga F innehåller personuppgifter och publiceras därför inte. Bilagan kan dock begäras ut genom att kontakta Sjöfartsverket i Norrköping. Juridisk prövning görs innan utlämnandet.

 

Dela artikeln