Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Malmö
En av Sjöfartsverkets lotsar i arbete

Sjöfartsverket genom Lotsområde Malmö erbjuder lotsning genom Öresund, öppensjölotsning till och från alla hamnar i Östersjön, Kattegat och Skagerrak samt lotsning till och från samtliga hamnar inom Lotsområde Malmö.

För lotsning genom Flintrännan
Maximalt djupgående 7,2 m och maximal höjd över vattnet 55,0 m vid medelvattennivå.


Öresundsbron över Flintrännan

Sedan den 1 januari 2009 är det Transportstyrelsen som föreskriver om lotsplikt och lotsdispens på svenskt vatten. Läs mer på Transportstyrelsens webbplats.

Lotsplikt gäller på inre vatten inom lotsområde Malmö

 Lotspliktsgränser per led och kategori

 Lotspliktslinjer, lotspliktsgränser och bordningsplatser 

 Lotspliktslinjer,Hallandskusten

 Maxgränser för lotsning, se 'Riktvärden & Restriktioner'

 
Lotsplikt gäller fr.o.m. och inklusive presenterade mått.

  • Lotsplikt gäller då minst ett av måtten uppnåtts.
  • Med fartygs djupgående avses dess aktuella djupgående uttryckt i meter.
  • Bogserbåt: Enbart djupgåendet hos ett bogserfartyg eller en pusher som inte är  ihopkopplad med en annan farkost medför inte lotsplikt.
  • Bogsersläp: Max längd L = 70,0 m, B = 14,0 m, D = under resp. farled.
  • Fiskebåt: Enbart djupgåendet hos fiskefartyg medför inte lotsplikt.
  • Isbrytare: Enbart djupgåendet hos en isbrytare medför inte lotsplikt.
  • Segelkatamaran och trimaran: Enbart bredden på en segelkatamaran eller en segeltrimaran medför inte lotsplikt.
  • Utländska statsfartyg. Se föreskrifterna 2 kap. §§ 11-12.

Källa: Lotsningsföreskrifter (TSFS 2012:38)

Dela artikeln