Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Gävle
Is sjöfart

Riktvärden gällande maximala mått för fartyg, bogserbåtskrav, mörker- och vindrestriktioner m.m.

 
Tvåmanslotsning för Lotsområde Gävle

Holmuddsrännan
Fartyg bredare än 29.99 m skall beställa två lotsar.

Hudiksvall kajer/redd
Kryssningsfartyg kan beroende på egenskaper och storlek behöva beställa två lotsar, här sker en individuell prövning.

Sundsvall
Vindskärsvarv samt Tunadal tank.
Tankfartyg med ett deplacement större än 50000 Dwt skall beställa två lotsar.

 

Uppgifterna avses tjäna som riktvärden för i vad mån ett fartyg under normala förhållanden säkert kan framföras i leden vid medelvattenstånd och med lots.

Reservation måste göras med hänsyn till en mängd faktorer som ytterligare kan påverkar bedömningen i det enskilda fallet, exempelvis nedsatt sikt, höga vindstyrkor, strömsättningar, fartygets tekniska standard, farledens utmärkning för mörkernavigering, bogserbåtsassistans etc, vilka kan medföra reducering av riktvärdena.

Under gynnsamma yttre förhållanden kan fartyg med mycket god manöverförmåga och hög teknisk standard i vissa fall tillåtas överskrida angivna riktvärden.