Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Luleå > Riktvärden & restrikti...
Bild på Rönnskärsverket. Foto: Niklas Nordgren

Foto: Niklas Nordgren

 Farledsbegränsningar
 Vindrestriktioner
 Siktrestriktioner
 Bogserbåtskrav

Dessa normer skall ses som maxvärden och kan behöva skärpas pga. fartygstyp, vindriktning och andra omständigheter.

Farledsbegränsningar

Farleder till/från:
Max
mått
Skelleftehamn
inre hamnen
Rönnskär Skelleftehamn
oljekajen
Haraholmen
Längd

190 m

200 m

180 m

250 m

Bredd

33 m

35 m

35 m

35 m

Djupg

8,2 m

12 m

9,3 m

11,2 m

 • Med längd avses L.O.A.

För fartyg genom Pitsundet gäller följande restriktioner

Max mått: L 100m B 17.5m Djupg 5.8m

 • Dagsljus och minst 2 nautiska mils sikt
 • Max vind 8 m/s
 • Max 400 m3/s påsläpp vid kraftstation i Siknäs


Vindrestriktioner

Följande gäller för fartyg längre än 160, och/eller bredare än 30m för Skellefteå Hamn/Rönnskär

 • Vid fast isränna kan avsteg från dessa kriterier göras i samråd med lots och isbrytare.
                       Kajområde

              Max tillåten medelvind

Rönnskär                             Fullastad kondition
                                             Ballast kondition
                         14 m/s
                         10 m/s

Skellefteåhamn/Oljekajen: Fullastad kondition
                                             Ballast kondition

                         14 m/s
                         10 m/s
Skellefteåhamn/Inre hamnen                          8 m/s

  

 

Följande gäller för fartyg längre än 170m och/eller bredare än 30m för Haraholmen:

 • Vid fast isränna kan avsteg från dessa kriterier göras i samråd med lots och isbrytare.

                     Kajområde

              Max tillåten medelvind
                      Alla kajer                            14 m/s

 


Siktrestriktioner

För Skellefteåhamn och Rönnskär gäller dagsljus och minst 1 nautisk mil sikt för:

 • fartyg längre än 160m och/eller bredare än 30m 
 • fartyg längre än 150m till inre hamnen (Skellefteåhamn) utan fungerande bogpropeller och fast propeller

 

Fartyg till Haraholmen:
Dagsljus och minst 1 nautisk mil sikt för:

 • För fartyg längre än 170m och/eller bredare än 30m

 

 


Bogserbåtskrav

 • Skellefteåhamn: Inre hamnen / Oljekajen
 • Rönnskär
 • Haraholmen: Haraholmskajen / Oljekajen

En bogserbåt definieras i, denna skrivelse, som ett fartyg byggt för bogsering
och med en bollard pull om minst 23 ton.
Då två bogserbåtar krävs enligt dessa normer skall den sammantagna kraften
vara minst 55 ton bollard pull.

L.O.A. Ank Avg
130 - 150 m 1 1
> 150 m 2 2
> 45 000 dwt*       3       2

* Med last över 25 000.

 • För fartyg med fungerande bogpropeller/häckpropeller
  reduceras med motsvarande värde för bogserbåt, beroende på
  väderbetingelser och fartygets manöverförmåga
 • För fartyg med fast propeller (130-150m) skall två bogserbåtar användas. Reducering med en bogserbåt vid avgång kan beviljas efter prövning

För Haraholmen oljekaj kajplats #1 gäller för fartyg längre än 160 och utan bogpropeller följande:
-Fartyg skall vid ankomst assisteras av tre bogserbåtar.

-Ingen del av fartyg förtöjt på kajplats #2 får sticka ut förbi kajhörnet mot kaj #1 under den tid manövrering till kaj pågår. I det fall trossar är dragna från fartyg förtöjt på kaj #2 till kaj #1 skall även dessa tas bort.Dela artikeln