Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Marstrand > Hamninformation

 Uddevalla

 Stenungsund

 Wallhamn

 Vattenstånd och tidvatten

Uddevalla

Hamn i Byfjorden.
Sjökort 933.
Position 58 21 N, 11 56 O

Max djupgående

I farled till:

Älgöfjorden     15.0 m
Askeröfjorden     13.5 m   
Byfjorden     11.0 m
I Norra Uddevallaleden       5.0

 

 Ankarplatser

 Ankarplatser Marstrands lotsstation

Broar

 Broar

Bogserbåtar

 Hamnbogsering Uddevalla

Restriktioner

 Restriktioner

Begränsningar för farleden

Fartyg över LOA 200m hanteras inte om inte förfrågan ställts till lotsområdeschefen(se kontakt sidan) innan beställning av lots. Förfrågan skall ske i god tid och ge svar på eventuella restriktioner för fartygstypen vilka innehåller vind och sikt restriktioner samt bogserbåtsassistans behov. Vid förfrågan skall en specifikation över det tänkta fartyget ges.

Farleder

Södra Uddevallaleden går från sjön vid Hätteberget till Uddevalla hamn. Leden medger 15 m djupgående till ankarplats på Älgöfjorden, därifrån 13.5 m djupgående till Askeröfjorden och vidare till Byfjorden 11 m.

Observera ett 12 m grund ca 250 m sydost om fyren Hätteberget.

Norra Uddevallaleden går från farvattnet vid fyren Hättan till Uddevalla hamn. Farleden tillåter 5 m djupgående. På sträckan mellan Ellösefjorden och Havstensfjord är bottenbredden minst 40 m i såväl muddrade som sprängda delar.

Varning! På grund av den ofta mycket starka strömmen i Malö strömmar och Björnsundskanalen kan denna farledssträcka vara svår att passera. Lots bör därför anlitas.

Max dimensioner i den norra Uddevallaleden är 90x15x5 (längd x bredd x djupgående).

Fartföreskrifter

Högst 5 knop på ömse sidor om Nötesundsbron och i Uddevallas inre hamn.

Färjor 

Södra Udevallaleden korsas av en bilfärja i Svanesund. Färjan är väjningsskyldig i förhållande till fartyg som går i farledens längdriktning. Innan passage av färjeleden anropas färjan på VHF-kanal 10 eller avges ett långt signalljud.

Norra Uddevallaleden korsas vid Hallen i Malö Strömmar av en lindriven färja. Fartyg med större djupgående än 4m skall rapportera till färjan på VHF-kanal 10, ca 30 min före passage.

Luftledningar

Södra Uddevallaleden korsas vid Grötö holme, nord om Svanesund, av en kraftledning med 58 m fri höjd över MW.

Norra Uddevallaleden korsas vid Malö strömmar av en kraftledning med 30 m fri höjd över MW.

Ström

Södra Uddevallaleden. I Svanesund kan strömmen uppgå till ca 3 knop.

Norra Uddevallaleden. I Hätterännan, vid Norra Uddevallaledens angöring, råder övervägande sydvästgående ström. I Malö strömmar, Björnsundskanalen och Sunningesund är strömmen ofta mycket stark. I Björnsundskanalen kan tidvattenströmmen uppgå till ca 3.5 knop. Flodströmmens (ingående) medelfart är ca 1.8 knop och ebbströmmens (utgående) medelfart ca 2.6 knop. Flodströmmen är starkast ca 3.4 timmar före HW och ebbströmmen ca 3.5 timmar efter HW i kanalen. Strömkantring sker vid HW och LW.

Trafikföreskrifter

Fartyg som i Inre hamnen korsar farleden, skall enligt hamnförordningen hålla undan för fartyg, som passerar i farledens längdriktning.

Hamn

 
Djupinformation för Uddevalla hamnterminal

Lodkarta

 Uddevalla hamn

Service

Vatten, eluttag, apotek, lasarett, proviant, post, järnväg, goda bussförbindelser.

 

Stenungsund

Petrokemisk industri och industrihamnar vid Askeröfjorden.
Sjökort 932.
Position 58 05 N 11 49 O

Max djupgående

I farled till:

Älgöfjorden     15.0 m
Askeröfjorden     13.5 m   
 

Ankarplatser

 Ankarplatser Marstrands lotsstation

Broar

 Broar

Bogserbåtar

 Eskort- och hamnbogsering Stenungsund

Restriktioner

 Restriktioner

Farleder

Insegling till hamnen sker via Södra Uddevallaleden. Se under Uddevalla.

Lodkartor

 Vattenfall, Havden, Hydro

Fartföreskrifter

Högst 5 knop i Stenungsundet och i sundet nord om ön Lerskiten, vid Hydrokajen (Saltkajen).

Hamn

Hamn/Kajplats

Kajlängd
     m

Djup vid kaj m Övriga uppgifter
Betongkajen
    40     4.0 I norra delen av sundet mot Stenungsön är en 40m lång betongkaj med 4,0m djup. Tillhör stenungsunds kommun.
Talluddens kaj
   100     6.0 Nordost om Stenungsön, används för stenutlastning med en vridbar bandtransportör. Kajen + stöddykdalber är 100m lång.
Hydrokajen
(Saltkajen)
   100     7.5 Ligger på den landförbundna ön Tröskeln nord om Stenungsön. Anläggningen tillhör INEOS AB och används för lossning av salt och lastning /lossning av kemikalier. I kajens förlängning, 35m ostvart, finns en stöddykdalb.

Havdens oljepir

    60     14 Borealis Petrokemis oljehamn vid Havdens norra udde, betongkaj. I kajens förlängning, 35m ost och väst om kajen finns stöddykdalber med pollare.

Kraftverkshamnens oljepir.
Norra sidan
Södra sidan   110
   110   12.0
   10.5

 

Service

Bunkeroljor. Proviant. Vatten från vattenposter. Post, apotek, läkare, järnvägsstation och goda bussförbindelser.

 

Wallhamn

Hamn i svanviks kile på Tjörns östra sida.
Sjökort 932, 9321
Position 58 01 N 11 42 O

Leddjupgående

I farled till:

Hakefjorden

    13.5 m

Wallhamn

    9,5 m

Ankarplatser

 Ankarplatser Marstrands lotsstation

Bogserbåtar

 Hamnbogsering Wallhamn

Restriktioner

 Restriktioner

Farleder

Från Södra Uddevallaleden leder en muddrad ränna för 10.0 m djupgående in till hamnen. Rännan är klarramad till 11.0 m. Ensfyrar markerar gränserna för 11.0 m djup. Se även under Uddevalla, Södra Uddevallaleden.

Hamn

Ost om den röda fyrenslinjen är hamnen klarramad till 10.8 m djup medan hamnens västra del är klarramad till 8.5 m djup.

Kajplats Kajlängd
      m
Djup vid kaj m Övriga uppgifter
2    225    10.8 Betongkaj
3      82    10.8 Betongkaj som är avslutad med en 39 m bred, fast RoRo-ramp.
4    170     10,2 Betongkaj.
5    239      9,1 Betongkaj. I den östra delen finns en ca 25 m bred, fast RoRo-ramp och i den västra delen en 16 m bred, fast RoRo-ramp.
         

 

Vattenstånd och tidvatten

Hållö - Hätteberget

Vattenstånd:

På västkusten stiger vattnet i allmänhet vid västlig vind och sjunker vid ostlig vind. Vid västlig storm kan en s k  stormflod inträffa varvid vattnet snabbt kan stiga med över en meter. På grund av varierande djupförhållanden och kustens oregelbundna form kan vattenståndet växla kraftigt från en plats till en annan. Även lufttrycket påverkar vattenståndet; vid högtryck pressas vattnet undan och sjunker således och vid lågtryck stiger vattnet.

Längs kuststräckan Hållö - Hätteberget gäller följande ungefärliga karakteristiska vattenstånd:

Högsta högvatten (HHW) + 150 cm
Medelhögvatten (MHW) +   95 cm
Medelvatten (MW)        0 cm
Medellågvatten (MLW) -    70 cm
Lägsta lågvatten (LLW) -  115 cm

Utöver de tillfälliga växlingarna i vattenståndet förekommer en årstidsbunden variation som beror på en motsvarande variation i det förhärskande lufttrycket samt i vindarnas riktning och styrka. I medeltal för en längre period kallas denna variation "den årliga variationen" vilket innebär lågt vattenstånd under våren och högt vattenstånd under sensommaren och hösten. Från detta medelförlopp kan betydande avvikelser förekomma olika år.

Tidvatten:

De vattenståndsvariationer som förorsakas av tidvatten är som störst (spring) två dygn före ny- och fullmåne och uppgår då till ca 30 cm. De minsta vattenståndsvariationerna (neap) inträffar två dygn före halvmåne.

Tidvattnet är av s k halvdygnskaraktär, dvs vattnet stiger (flod) till ett högvatten respektive sjunker (ebb) till ett lågvatten två gånger per dygn. Dygnets ena högvatten inträffar ca 4 timmar efter månens passage över Greenwichmeridianen, dvs när månens GHA är ungefär 060 grader. Nästföljande högvatten infaller 12 timmar och 25 minuter senare.

 

Källor: "Svensk Lots", Svenska sjökort, UFS.

Dela artikeln