Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Marstrand > Riktvärden & restrikti... > Bogsering

Eskortpliktigt tonnage

I syfte att förbättra säkerheten gäller eskortplikt för följande tonnage :

  • Alla råoljefartyg, såväl lastade som barlastade.
  • Produkttankfartyg, hel - eller dellastade (dock ej barlastade) över 20 000 tdw (med tdw avses metriska ton dödvikt vid sommarfribord).

* Med råoljefartyg avses här fartyg på väg till eller från råoljekajen.

Vid ankomst skall escortbogsering startas senast vid passage av Brofjordens angörings boj.

Vid avgång skall escortbogseringen avslutas först vid passage av bojparet boj nummer 1 och 2.

Rekommendationer och övriga restriktioner i samband med eskortering

  • Då ett eskorterat råoljefartyg befinner sig i leden mellan bojparet boj nummer 1 och 2 och linjen Hästebådans boj – Kornögrundets boj rekommenderas att inga möten eller omkörningar sker.
  • Då övriga fartyg eskorteras i denna del av leden rekommenderas att möten och omkörningar sker med försiktighet.
  • Då ett lastat fartygs ton deadweight är större än den kopplade eskortbogserarens ton steeringpull enligt IMO Guidelines on Steering Pull skall en extra, ej kopplad eskortbogserare finns tillgänglig i leden för snabb insats.
Dela artikeln