Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Riktvärden & Restrikti...


 
Broar och slussar i lotsområde Stockholm

Det finns ett stort antal såväl öppningsbara och icke öppningsbara broar i lotsoråde Stockholm. Via slussar i Stockholm och Södertälje förbinds Mälaren med Saltsjön.

Broar och slussar i lotsområde Stockholm ägs av främst av kommunerna, Trafikverket och Sjöfartsverket. 

För underhåll, drift och operation (öppning) av broar och slussar ligger ansvaret bl.a. på Stockholms Hamnar och Sjöfartsverket m.fl. I listorna över broarna anges ägare och operatörer.