Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Riktvärden & Restrikti... > Farledsbegränsningar > Stockholm

Riktvärden för lotsning av Fartyg ej Tankfartyg till/från
Stockholm

 
Dagsljus och god sikt
Max mått Sandhamn  Tjärven
Furusundsleden
 Simpnäs Landsort 1)
Längd 245,00 m
BRT=160 000
145,00 m 200,00 m  
Bredd 32,31 m 19,00 m 32,31 m  
Djupg. 11,00 m 9,00 m 7,00 m 10,00 m  
 
Mörker och väsentligt nedsatt sikt 2)*
Längd 175,00 m* 175,00 m* 145,00 m* 175,00 m*  
Bredd 32,31 m (32,31 m) 19,00 m 26,00 m  

Djup.

9,00 m

 9,00 m

 7,00 m

9,00 m

 
Mörker
Tider


Sandhamn


Tjärven

 
Simpnäs


Landsort
 1)

 1. Landsort-Stavsnäs-Kanholmsfjärden
 2. * Örlogsfartyg alltid dagsljus och god sikt

SÄRSKILDA RESTRIKTIONER FURUSUNDSLEDEN vind sikt och mörker

SÄRSKILDA RESTRIKTIONER  SANDHAMNSLEDEN vind sikt och mörker

 • LB = produkten av Längd x Bredd.
  Längd avser längd över allt.
  Bredd avser bredd i vattenlinjen.
  Särskild prövning för fartyg enligt nedan.
 • Med längd avses L.O.A.
 • Ang. antal lotsar och styrsedlar - se Lotsplikt
 • Fartyg med en längd överstigande 175,00 m som ej tidigare anlöpt Stockholm skall senast tre månader före ankomst presentera manöver- och utrustningsdata för bedömning av lotsområdet.
 • Passagerarfartyg över 200 m - Första anlöp via Tjärven för fullgod bedömning av vindkänsligt tonnage.
 • Fartyg med en längd överstigande 245 m eller en bredd överstigande 32,31m som ej tidigare anlöpt Stockholm skall genomgå utökad granskning och skall senast 6 månader före ankomst lämna in manöver- och utrustningsdata i fastställt formulär till lotsområdet. Efter granskning av inlämnade uppgifter kan dessa fartyg komma att testas genom simulering och / eller ombordtest. Lotsområdet beslutar om testbehov föreligger och i vilken omfattning. Lotsområdet beslutar även om behov finns för lots att komma ombord i avgångshamn innan Stockholm.
 • Alla beslut av fartyg som omfattas av särskild prövning skall fastställas skriftligt av chefen för lotsområdet. Besluten skall tidsbegränsas och kan komma att villkoras med specifika restriktioner. Beslut kan återkallas om skäl föreligger. 
 • Förhalning i Stockholms hamn får ske i mörker även med fartyg som ej får gå i led i mörker
 • Dagsljus och god sikt styrs tillåtet maxdjupgående av vattenståndet: Tillägg eller avdrag till maxgränsen görs motsvarande cm hög- resp. lågvatten.
 • Mörker eller dålig sikt är tillägg vid högvatten inte tillåtet, då gäller alltid maxdjupgående enligt dessa begränsningar.

      Källa: Beslut av Lotsområdeschefen.

Dela artikeln