Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Vänern
Kanalcentralen i Trollhättan

Förutom den del som täcks av VTS-Göteborg finns inget VTS-område eller någon Sjötrafikinformationstjänst inom lotsområde Vänern.
Det finns heller inte något Sjörapporteringssystem (SRS).

Däremot föreskriver kanalföreskrifterna TSFS 2019:97 samt TSFS 2010:70 att såväl radiopassning ska hållas som att anmälningsplikt råder. 

För VHF-kanal 9 området gäller passnings- och anmälningsplikt för:

– alla fartyg förutom fritidsfartyg med en längd understigande 20 meter

För VHF-kanal 14 området gäller passnings- och anmälningsplikt för:

– passagerarfartyg
– fartyg med en bruttodräktighet om 300 eller mer eller med en längd av 45 meter eller mer
– bogserande fartyg som tillsammans med släpet har en längd av 45 meter eller mer

Områden 

VHF-kanal 9: Från Göta älvbron i söder till Gälle udde i norr. (inom VTS-Göteborgs område skall dessutom kanal 13 passas.)

VHF-kanal 14: På Vänern Norr om Gälle udde.