Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Vänern
Bryggvy från fartyg lastat med massaved på väg mot Göta älvbron

Uppgifterna avses tjäna som riktvärden för redare, fartygsbefäl och mäklare i vad mån ett fartyg under normala förhållanden säkert kan framföras i leden vid medelvattenstånd och med lots.

Reservation måste göras med hänsyn till den mängd faktorer, som ytterligare påverkar bedömningen i det enskilda fallet, exempelvis nedsatt sikt, höga vindstyrkor, strömsättningar, fartygets tekniska standard, farledens utmärkning för mörkernavigering, bogserbåtsassistans etc, vilka kan medföra reducering av riktvärdena. 

Under gynnsamma yttre förhållanden kan fartyg med mycket god manöverförmåga och hög teknisk standard i vissa fall tillåtas överskrida angivna riktvärden. 

Dela artikeln