Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning
Bild från en sjöräddningsövning

Foto: Fredrik Schlyter

Den svenska sjö- och flygräddningen är en samverkansorganisation och att stat, kommun och andra aktörer arbetar tillsammans för att rädda liv. Samverkan är en förutsättning för en effektiv räddningsverksamhet.

Policy- och myndighetsärenden samt operativa frågor hanteras inom Sjö- och flygräddningsavdelningen som är baserad i Göteborg (dock spridda över landet). Enheten SAR Systemledning har kontakt med andra myndigheter och organisationer verksamma inom räddningstjänsten, deltar i det internationella arbetet med representanter för andra länder och träffar avtal i sjöräddningsfrågor på såväl nationell som internationell bas. Enheten utvärderar även räddningsinsatser av särskilt intresse och sammanställer årlig statistik över utförda sjöräddningsfall.

Operativ samverkan

Utöver Sjöfartsverkets egna resurser som lotsbåtar, räddningshelikoptrar och VTS (Vessel Traffic Service/sjötrafikinformationscentraler) deltar i första hand båtar och flygande enheter från Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, Polisen, Försvarsmakten kommunerna i räddningsinsatserna. Den operativa samverkan utövas av Sjö- och Flygräddningscentralen, JRCC.

Nationella avtal

Utöver internationella konventioner och svensk lagstiftning har Sjöfartsverket enskilt eller tillsammans med andra myndigheter tecknat avtal för sjö- och i vissa fall även flygräddningsverksamhetens bedrivande. Dessa avtal gäller helikopterberedskap (FM), kommunala räddningsgrupper (RITS-styrkor), Sjöräddningssällskapet, Stockholm Radio, SOS Alarm och Sahlgrenska Universitetssjukhuset (TMAS).

Avtal med grannländer

Sverige har tecknat avtal för sjö- och flygräddning på regerings- och myndighetsnivå. Gränsdragningen bygger i huvuddelen av avtalen på så kallade FIR-gränser (Flight Information Regions). Sverige har tecknat avtal med Finland, Ryssland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Norge, Estland och Danmark.

Internationellt arbete och samarbete

I det internationella arbetet deltar Sjöfartsverket i årliga möten i IMO Sub Committee for Radio Communication and Search and Rescue (COMSAR), Baltic and Barents Sea Co-operation on GMDSS (BBRC), IMO/ICAO Joint Working Grop. Som en del i samarbetet med Sveriges grannländer och i enlighet med tecknade avtal för sjö- och flygräddningstjänst medverkar Sjöfartsverket också vid planering och genomförande av övningar benämnda Bold Mercy och Baltic SAREX.