Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Samverkan och administ... > SamSAR > Nyheter

Slutfas och beviljade medel från MSB

SamSAR går nu in i den spännande slutfasen för projektet. Vi kommer under våren summera arbetet och paketera slutrapporten. Resultaten av projektet presenteras om ca 6 månader.

Glädjande har MSB tilldelat SamSAR ytterligare 2:4 medel från Krisberedskapsanslaget. Dessa ska användas till förankring av resultaten under hösten. Det kommer bland annat göras genom att ta fram underlagt till en webbutbildning och informationsfilm.

Så här i slutfasen är det extra viktigt att ni kommer in med synpunkter och frågor till projektgruppen. Det hjälper oss att nå våra mål och förankra på ett bra sätt.

Pågående arbeten

Publikation

Projektet har beslutat att vänta med publicering av publikationen till efter att rapporten publicerats. Detta för att inkludera viktiga klargöranden som fortfarande håller på att analyseras.

Referensgrupper

Under hösten har analysarbetet fortgått i våra referensgrupper.

Referensgrupp 3 och 4 har arbetat med att analysera och tydliggöra behovet av samverkan och ledning av sjukvårdsinsatsen där vi har identifierat ett förbättringsbehov. Sjukvården har idag ett väl fungerade ledningssystem vid en särskild händelse men projektet ser att dessa förmågor behöver finnas tillgängliga också vid mindre omfattande händelser i samband med räddningsinsatser i oländig miljö. Ledningssystemen ser olika ut hos olika landsting/regioner hos vissa finns en viss förmåga och hos andra saknas den helt.

Utbildningsgruppen har arbetat vidare med processen för medföljande sjukvårdspersonal i annan enhet och en trestegsmodell börjar ta form. Steg 1 gäller för prehospital sjukvårdspersonal där en grundläggande information om de resurser som kan komma att användas ingår. Steg 2 inkluderar resurskännedom och vissa momentövningar och steg 3 en mer integrerad del i utökade övningar.

Juristgruppen har fortsatt kartlägga de juridiska förhållanden så som de ser ut idag. I lagstiftningen är det tydligt att ansvaret för sjukvårdsinsatsen alltid ligger på landstinget, även om det är oländig miljö. Dock finns det en gråzon på internationellt vatten där Sverige har ett räddningsansvar men det är inte tydligt vilket sjukvårdande ansvar Sverige har. Det jobbar juristerna vidare med under våren.

Projektgrupp

Projektgruppen arbetar nu intensivt med att summera och paketera rapporten parallellt med att visst analysarbete fortgår. En övergripande process med styrande och stödjande funktioner/komponenter kommer att utvecklas under våren för att ingå i rapporten för att underlätta förståelsen av dessa komplexa händelser.

Samverkan med andra projekt

Fortsatt nära samarbete med systerprojektet Implementering av gemensamma grunder vid samhällsstörning i landstingen gällande systemanalys och terminologi. Under våren kommer projektet delta i modellering av en samverkansprocess för att underlätta och öka förståelsen för samverkan mellan myndigheter vid en samhällsstörning, för att öka förmågan i krishanteringssystemet.

Kontaktpersoner:

Cecilia Wegnelius, Projektledare, Sjöfartsverket cecilia.wegnelius@sjofartsverket.se

Lennart Engblom, Utredare, Socialstyrelsen Lennart.engblom@socialstyrelsen.se

I projektet SamSAR, samverkar samhällsresurser för att människor ska få bästa möjliga vård vid räddningsaktioner i en oländig miljö. Det gör vi för att minska lidande och rädda ännu fler liv.

Projektet är ett myndighetsöverskridande samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting, Myndigheten för skydd och beredskap, Sjöfartsverket och Socialstyrelsen. http://www.sjofartsverket.se/samsar

Dela artikeln