Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Samverkan och administ... > SamSAR

Oländig miljö finns i hela Sverige från fjällkedja, inland till sjö och hav. Aktörsgemensamma insatser i dessa miljöer bygger på samverkan.

Nulägesbeskrivningen av system- och beslutsstruktur är genomförd och hela rapporten finns att ladda ner och läsa till höger. Analysens slutsatser kommer att användas som underlag i arbetet med publikationen som beskriver ett nuläge med kartläggning av regelverk, ansvar och mandat för berörda aktörer.

Syfte

En gemensam förståelse för varandras beslutsnivåer och typer av beslut samt att identifiera eventuella problem/hinder för en effektiv samverkan vid aktörsgemensamma insatser i oländig terräng.

Mål

• En systembeskrivning av beslutsnivåer och beslutsområden (typer av beslut) inom respektive organisation och hur de förhåller sig till varandra vid aktörsgemensamma insatser i oländig miljö utifrån ett nuläge. 

• En gemensam begreppsapparat.

 Slutsatser

 • Ett stort antal roller från olika aktörer och ansvarsområden blir involverade vid denna typ av händelser.
 • Det finns en skillnad mellan olika ansvarsområden vad gäller ledningsstruktur, t ex så finns en nationell operativ nivå inom sjöräddning och flygräddning medan detta endast finns på regional och lokal nivå inom sjukvården. Den nationella nivån är här endast strategisk. För fjällräddning finns en regional operativ nivå.
 • De grundläggande behoven i larmfasen är i stort de samma hos de olika aktörerna, för att de ska kunna agera inom sitt ansvarsområde.
 • Det saknas en tydlig struktur och system för samverkan i den inledande fasen.
 • Händelsetyper behöver ses över och samordnas mellan olika ansvarsområden.
 • Det saknas en funktion för regionövergripande operativ koordinering för hälso- och sjukvården.
 • Det är idag svårt för sjukvården att initiera en insats med egna resurser…
  • … om händelsen har en okänd/ej exakt skadeplats.
   • Vems ansvar? Hur ska hjälp ta sig dit?
  • … om det är okänt huruvida det finns ett vårdbehov.
   • Antal drabbade och deras tillstånd? 
   • Hur mycket resurser behövs och med vilken prioritet?
   • Samordning med övriga aktörer?
 • Det finns ett behov av en utökad regional eller nationell samordning av en insats då vårdbehov och/eller skadeplats är okänt.
 • ”Gemensamma grunder” har inte implementerats till fullo hos alla aktörer, vilket försvårar det aktörsgemensamma planeringsarbetet och operativa insatser.

 

 

Länk till processanalys

Kontakt

UserPhoto

Cecilia Wegnelius
Tel: +46104785190
cecilia.wegnelius@sjofartsverket.se

Dela artikeln