Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Köpa sjökort/publikati...
Sjökortsindelning Översiktskort, kustkort, skärgårdskort, specialkort

Översiktskort
Har liten skala och täcker hela Sveriges sjöterritorium samt stora delar av våra grannländers havsområden. Skalan är vanligtvis 1:500 000. Sjökorten används för navigering i öppen sjö samt för översiktlig planering. Översiktskorten är ensiffrigt numrerade och har formatet 77 X 112 cm. 

Kustkort
Korten används vid angöring och navigering i kustnära farvatten samt som underlag vid planering. Skalan är vanligtvis 1:250 000. Kustkorten numreras med två siffror och har formatet 77 X 112 cm.

Skärgårdskorten
Korten täcker hela Sveriges kust och används vid navigering inomskärs och i kustnära områden. Skalan är vanligtvis 1:50 000. Skärgårdskorten kan innehålla detaljerade områden över hamnar och trånga passager som redovisas i större skala, 1: 5 000 - 1:25 000. Där skärgårdskorten täcks av specialkort är information reducerad. Numreringen sker med tre siffror och har formatet 77 X 112 cm.

Specialkort
Korten redovisar trafikintensiva och svårnavigerade områden samt vissa hamnar och hamninlopp. Skalan är vanligtvis 1:25 000. Hamnar och trånga passager redovisas i större skala. Korten är numrerade med fyra siffror och har formatet 77 X 112 cm.

   

Dela artikeln