Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Tillverkning av sjökort > Kvalitetshöjande åtgär...

Nationell strandlinje (NSL) är ett samverkansprojekt mellan Sjöfartsverket och Lantmäteriet. Rollerna beskrivs i ram-och samverkansöverenskommelsen från 2003, i dessa sägs att;    

  • Parterna ska ta fram och förvalta en gemensam grundläggande version av Sveriges strandlinje (Nationell strandlinje).

  • Lantmäteriet och Sjöfartsverket har ett gemensamt ansvar för att bygga upp, ajourhålla och förvalta en Nationell strandlinje i skalområdet 1:10 000 innefattande objekten strandlinje, övervattensten, bränning, kaj, vågbrytare/pir, brygga och dykdalb.

  • Uppbyggnaden baseras på strandlinjen i Lantmäteriets grunddatabas (GGD).

  • Sjöfartsverket ansvarar inom sjökartelagda områden för komplettering med övriga objekt.

  • Lantmäteriet ansvarar för lagringen av den Nationella strandlinjen.

Projektet med att ta fram specifikation, teknisk lösning, förvaltningsplan m.m. avslutades hösten 2004 och övergick då i en uppbyggnadsfas. Uppbyggnadsplanen av NSL görs i samverkan.  

Nedan följer en kort sammanställning av de företeelser som ingår i NSL, en utförligare beskrivning finns i specifikationen. 

Specifikation - Nationell strandlinje

Instruktion för fotogrammetrisk insamling av NSL

 

Företeelse     Beskrivning
Strandlinje

Flygbild från skärgården som visar exempel på tydlig strandlinje

 

  En tydlig bestämbar skiljelinje mellan vattenyta och land.
Strandlinje, diffus

Flygbild från skärgården som visar exempel på diffus strandlinje

 

  En skiljelinje mellan vattenyta och land som är föränderlig och/eller ej tydligt bestämbar. T.ex. sandrevlar, vassområden.
Övervattensten

Bild från skärgården som visar exempel på övervattensten

 

  En fast landmassa som ligger mer än 2 dmovanför medelvattenytan samt är mindre än 20 m2.
Bränning

Bild från skärgården som visar exempel på bränning

 

  En fast landmassa som ligger mellan 2 dm ovanför till 5 dm under medelvattenytan.
Kaj

Flygbild över hamn med kaj

 

  En till strandlinjen anslutande konstruktion för förtöjning av fartyg. Konstruktionen har en eller flera lodräta sidor mot djupt vatten och en vågrät ovansida för godshantering.
Brygga

Flygbild över hamn med brygga

 

  En konstruktion som sträcker sig ut i vattnet, avsedd för förtöjning av mindre fartyg. Bryggan kan även användas för bad etc.
Avbärare

Bild från hamn med avbärare

 

  En för fartyg skyddande och stötdämpande konstruktion vid kaj.
Ledverk

Ledverk vid bro

 

  En för bropelare skyddande och stötdämpande konstruktion under broar. Ledverken skyddar bropelarna från passerande fartyg.
Vågbrytare/Pir

Flygbild som visar pir

 

  En konstruktion vars syfte är att skydda hamn, ankringsområde från vågor.
Dykdalb

Foto på Dykdalb

 

  Bottenfast förtöjningsanordning eller avbärare bestående av en grupp sammanfästa pålar eller fundament.
Bom

Bom i farled

 

 

Konstruktion som sträcker sig ut i vattnet som är till för att bära ljus/belysta skärmar, rör eller kablar.

Dela artikeln