Start > Sjöfart
Arbete framför datorskärm på en VTS

VTS (Vessel Traffic Service) används som ett samlande begrepp för bland annat sjötrafikinformation och service till sjötrafiken i hårt trafikerade eller miljökänsliga områden. Syftet är att förbättra sjösäkerheten och effektiviteten för fartygstrafiken samt för att skydda miljön.

VTS-tjänsten ska bidra till att förhindra kollisioner och grundstötningar genom att samverka med trafiken och hantera de trafiksituationer som uppstår inom VTS-området. Sjötrafikinformationsområde (VTS-område) är ett fastställt område av särskilt intresse för sjösäkerhet och miljö, där en eller flera sjötrafikinformationstjänster tillhandahålls.

Anmäl och lämna uppgifter till VTS-centralen

VTS-central är den central från vilken sjötrafikövervakning och sjötrafikinformationstjänst utförs. VTS-centralen ansvarar för att rapporteringssystemen följs samt har en aktuell bild av sjötrafiken inom sitt eller sina områden.

Till VTS-centralen ska fartyg i ett visst område anmäla sig och lämna uppgifter om fartygsnamn, destination med mera enligt givna regler. Samtidigt erhåller fartyget information om andra fartygsrörelser och möten vid känsliga passager.

Sjöfartsverket har fyra VTS-centraler

Det finns nio VTS-områden; från VTS-centralen i Södertälje sköts VTS områdena: Luleå, Öregrund, Stockholm, Landsort, Mälaren, Bråviken. Från VTS-centralen i Göteborg sköts VTS området Göteborg och från VTS-centralen i Marstrand sköts VTS-områdena Marstrand och Lysekil.
Dessutom finns Sound VTS i Malmö med sjötrafikrapporteringsystemet SOUNDREP för Öresund. 

I Södertälje bedrivs även Sweden Traffic som sköter MSI, Maritime Safety Information, navvarningar och väderutläsning till sjöfarten på förbestämda tider samt efterlevnad av det så kallade övervakningsdirektivet.

Kommunikation genom VHF-radio

Kommunikationen med VTS-centralerna sker genom VHF-radio på särskilda radiokanaler. Samtliga VTS-centraler erhåller via Sjöfartsverkets datanätverk information från fartygens AIS-transpondrar (Automatic Identification System). Information från fartygens AIS-transpondrar och radaranläggningar länkas in till centralerna där den utvärderas av ett VTS-system. Den bästa informationen om fartygens positioner och rörelser presenteras sedan i elektroniska sjökort på datamonitorer. All radiotrafik, AIS- och radarinformation sparas och tidigare fartygsrörelser kan rekonstrueras.

VTS-centralerna har tillgång till aktuella vind- och vattenuppgifter från ett antal väderstationer längs den svenska kusten.