Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Informationsmöte i Hargs hamn

Nyhet 2019-09-06

Drygt ett 50-tal engagerade ortsbor kom till informationsmötet om muddring av farleden in till Hargs hamn hösten 2019 i Folkets Hus, Hargs hamn. Många kände sig berörda och ville veta mer om arbetet som planeras.

Ett femtiotal människor syns sitta i en sal, och tittar mot scenen där föredrag hålls. Vi ser ryggarna på alla.
Informationsmötet om Hargs hamns framtid rönte stort intresse. Foto: Annica Jonsson

Från Hargs Hamn AB medverkade Peter Nömm, VD och Roger Lamell, ordförande. Lantmännen representerades av Per Germundsson och Östhammars kommun av Jacob Spangenberg. Från Sjöfartsverket medverkade projektledaren Niklas Pettersson, kommunikatören Annica Jonsson och lotsen David Ulander. Samtliga deltagare var på plats för att ge en bild av dagsläget och även svara på frågor som ställdes.

Kombinationen av säkerhetshöjande åtgärder, utvidgning av farledsytan och muddring av kritiska områden innebär ökad tillgänglighet samt möjlighet för säkrare och effektivare transporter till och från hamnen.

Komplettering av sjösäkerhetsanordningar

Totalt 15 stycken nya landbaserade sjösäkerhetsanordningar, fyrar och kummel, samt 40-talet nya prickar och bojar kommer att placeras ut. Även befintliga prickar och bojar justeras efter den nya farledsytan.

Den planerade starten hösten 2019 försköts sedan ett år till oktober 2020 på grund av att upphandlingen av entreprenör var tvungen att göras om.

Muddring

Muddringen utförs längs med befintlig farled i fem olika områden; Kälsholmen, Galtgrynnan, Grisarna, Levantgrundet och Ellan.

Muddring genomförs under perioden oktober till december 2020. Bojar och prickar justeras och läggs ut i samband med detta.

Hargshamns utveckling och betydelse för regionen

I och med dessa åtgärder kommer hamnen att kunna ta emot större fartyg vilket kan tillgodose kundkrav från till exempel Lantmännen och SKB, Svensk Kärnbränslehantering. Hamnen kan även öka sin mottagningskapacitet både i volym per fartyg och antal anlöp och står väl rustad för den marknadsutveckling som sker. Mälardalen är exempelvis det område i Sverige varifrån störst andel av skörd exporteras.

Hargs Hamn kan bli en nyckelfaktor för regional tillväxt samt ett logistiskt sjöfartscentrum för norra Storstockholm, vilket i sin tur ger fler arbetstillfällen i regionen.

Inom en femårsperiod räknar Hargs hamns VD, Peeter Nömm, att det kan bli cirka 70-80 arbetstillfällen i hamnen i stället för det 50-tal som finns i dag.

Lars-Erik håller upp ett sjökort för kameran som visar var muddringsarbetet ska göras.
Lars-Erik Jansson, från Hargshamns båtklubb, var en av många som var extra intresserade av muddringsarbetet och ville veta mer om var, hur och när det kommer ske och hur det kommer påverka fisket och livet för de som bor i Hargshamn. Han fick med sig de tryckta sjökorten som visar var muddringen ska ske och även placering av sjösäkerhetsanordningarna. Foto: Annica Jonsson