Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Landsortsfarleden i nytt skede

Nyhet 2018-08-22

Inför regeringens tillåtlighetsprövning av två nya farledsavsnitt i Landsortsfarleden, genomförs en beredningsremiss där de som känner sig berörda kan yttra sig. – Synpunkterna ska vara Sjöfartsverket tillhanda senast den 1 oktober, säger Johan Wahlström, projektledare.

Lotsning nattetid in till kaj
Lotsning nattetid in till kaj. Foto: Nicklas Liljegren

För regeringens prövning i fallet krävs underlag tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som hämtas från den pågående planeringsprocessen. Efter remissyttranden godkändes MKB:n i juli 2018 av länsstyrelsen.

Dessutom görs en beredningsremiss. Syftet är att se om ytterligare aspekter kan komma fram som är betydelsefulla i ärendet.

Berörda kan yttra sig

Annonsering om beredningsremiss har gjorts i Nynäshamns Posten, Länstidningen Södertälje, Dagens Nyheter och tidningen Skärgården. Där hänvisas till Sjöfartsverkets webb där du kan läsa mer om Beredningsremiss – Tillåtlighetsprövning samt dokument som behöver i underlaget. Detta kan du läsa mer om här. I kundcenter, Södertälje stadshus, finns också handlingar att läsa på plats.

– Syftet med remissen är att berörda ska kunna yttra sig. Antingen kan man tillstyrka eller inte tillstyrka tillåtlighet för att inrätta de nya farledsavsnitten, men det ska göras med en motivering. Det är bara på det sättet vi tydligt kan se om några nya aspekter framkommer som inte blivit belysta tidigare, understryker Johan Wahlström, projektledare.

De två nya farledsavsnitten som planeras gäller ost om Grönsö via passagen Oaxen-Regarn samt östra Himmerfjärden.

Efter remisstidens slut den 1 oktober kommer Sjöfartsverket att sammanställa alla synpunkter. Dessa skickas sedan till länsstyrelsen som lämnar sitt yttrande och därefter sammanställer Sjöfartsverket ärendet till regeringen.

– Planen är att skicka in ärendet för prövning till regeringen i början av december 2018.

Ditt yttrandet i beredningsremissen skickas med e-post till sjofartsverket@sjofartsverket.se, eller per brev till Sjöfartsverket, Östra Promenaden 7, 601 78 Norrköping. Ange ärendenummer: 18–03034 i mejlet eller på brevet. Det måste vara inkommet den 1 oktober.

Sjöfartsverket behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och Dataskyddslagen. I detta fall, som gäller synpunkter om farledsprojekt Landsortsfarleden, kan din uppfattning vara värdefull i det fortsatta arbetet och ditt förslag kan komma att användas men sparas i så fall i ett större sammanhang. Men inga av dina personuppgifter sparas. Läs mer på http://www.sjofartsverket.se/gdpr

Nästa steg

När regeringen gett tillåtlighet väntar nästa ansökan och den ställs till Mark- och miljödomstolen. Ansökan gäller tillstånd för vattenverksamhet, det vill säga det arbete som behöver göras för att verkställa de två nya farledsavsnitten med mera. I den ansökningen kommer Sjöfartsverket att redovisa mer detaljerat de nya farledsavsnittens utformning, skyddsåtgärder och försiktighetsmått med mera.

– Det är svårt att förutsäga när vi kan få en dom i målet. Rent generellt brukar man räkna med cirka ett års handläggning för ärenden av denna karaktär, summerar Johan Wahlström.

För ytterligare information:
Johan Wahlström, projektledare
010-478 56 43
johan.wahlstrom@sjofartsverket.se
Alternativt skicka ett e-post meddelande till:
landsortsfarleden@sjofartsverket.se