Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

"Landsortsfarleden viktig pusselbit"

Nyhet 2018-06-28

Utvecklingen av planerad farled mellan Landsort och Södertälje Hamn behövs. – Den är en viktig pusselbit för att nå ett fossilfritt samhälle enligt EU:s och svenska regeringens intentioner, understryker Hans Larsson vid Trafikverket.

Hars Larsson, Trafikverket
– Godstransporter till sjöss är det mest effektiva transportsättet eftersom energianvändningen per transporterat ton gods är lägre med fartyg jämfört med övriga trafikslag, säger Hans C Larsson.
Lastat fartyg i Landsortsfarleden
"– Godstransporter till sjöss är det mest effektiva transportsättet eftersom energianvändningen per transporterat ton gods är lägre med fartyg jämfört med övriga trafikslag". Foto: Niclas Liljegren

Målet är ett klimatneutralt Sverige senast år 2045. Delmålet är att inrikestransporter ska minska utsläppen av växthusgaser med 70 procent från 2010 till 2030.

– En viktig åtgärd för att nå dit är att en större del av transporterna sker med sjöfart. Såväl EU som vår regering har målsättningen att flytta över långväga godstransporter från väg till järnväg och sjöfart, förklarar Hans Larsson, utredare vid Trafikverket Region Stockholm, som varit en av ledamöterna i Åtgärdsvalsstudien för Landsortsfarleden, vars arbete inleddes 2014.

I en sådan grupp träffas företrädare från olika håll i samhället. Studien görs på tidigt stadium för att parterna tillsammans ska kunna skapa en helhetsbild och hitta hållbara förslag på kostnadseffektiva lösningar.

Den planerade sträckningen av Landsortsfarleden blir rakare, bredare och på sina ställen betydligt djupare, jämfört med i dag. Den innebär också en stor höjning av sjösäkerheten respektive reducering av olycksrisken. Större fartyg kan också lasta mer vilket innebär att miljöutsläppen minskar när bedömningen är att färre fartyg trafikerar leden i framtiden jämfört med i dag.

Historiskt avtal

I Parisavtalet 2015 kom alla världens länder överens om att minska de globala utsläppen växthusgaser i en takt som innebär att mänsklig påverkan på klimatet kan begränsas till nivåer som inte är farliga. Det innebär att den globala temperaturökningen ska hållas långt under två grader. Avtalet har undertecknats av samtliga länder exklusive USA.

Tillgången på fossila bränslen är i dag relativt stor, men ändlig i en kommande framtid. I slutänden får användning av fossila bränslen en mycket negativ påverkan på klimatet. Fossil olja kan också omvandlas till drivmedel till ett relativt lågt pris.

Biomassa för att framställa biodrivmedel, kommer däremot att finnas i en mer begränsad omfattning.

Sjöfrakt effektivast

– För att klara samhällets försörjning av transporter i framtiden utan fossila bränslen, måste transporterna bli mer bränslesnåla och effektiviseras. Kort sagt måste vi klara samma transportarbete med mindre användning av energi per transporterat ton, förklarar Hans C Larsson.

– Godstransporter till sjöss är det mest effektiva transportsättet eftersom energianvändningen per transporterat ton gods är lägre med fartyg jämfört med övriga trafikslag.