Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

På besök hos naturvårdsförening

Nyhet 2018-04-25

Representanter för farledsprojekt Landsortsfarleden har varit ute och träffat medlemmar i Himmerfjärdens naturvårdsförening.

Projektledare Johan Wahlström
Vid informationsmötet medverkade Johan Wahlström, projektledare, stående och John Sternbeck, delprojektledare miljö inom Landsortsfarleden, sittande bakom. Foto: Agne Hörnestig
Bengt Haglund, sittande, tog initiativ till informationsstunden.
Först en kontroll av aktuell bild i presentationen och sedan muntlig information. Projektledare Johan Wahlström talade inför 20-talet medlemmar som hade slutit upp till årsmötet.Till höger, längst fram i bild, Bengt Haglund som är ordförande i föreningen. Det var han som tog initiativ till informationsstunden.

Agne Hörnestig, projektkommunikatör, höll en kort inledning och lämnade sedan över ordet till Johan Wahlström, projektledare. Han talade om bakgrunden till farledsprojektet, regeringens intentioner med sjöfarten och syftet med förslaget till ny farledssträckning i två avsnitt. Syftet handlar bland annat om att avlasta infrastrukturen på land, skapa ett hållbart samhälle med miljöeffektiva transporter, minska olycksrisken, genom ökade säkerhetsmarginaler få säkrare farleder och tillgodose ökat kapacitetsbehov.

Johan Wahlström informerade också om var projektet befinner sig i den aktuella tidsplanen, där Miljökonsekvensbeskrivningen, mkb:n har lämnats in till länsstyrelsen. Efter att länsstyrelsen godkänt mkb:n sker följande:

  • Sjöfartsverket kungör yttrande och underlag till regeringen. Det betyder att allmänheten och berörda myndigheter har möjlighet att yttra sig.
  •  Sjöfartsverket sammanställer inkomna synpunkter.
  •  Sjöfartsverket skickar ärendet till regeringen för tillåtlighetsprövning. Det innebär att Sjöfartsverket har genomfört beredning och remisshantering av tillåtlighetsfrågan innan den överlämnas till regeringen för prövning och beslut.
  • Regeringen beslutar om tillåtlighet, att de två nya farledsavsnitten får inrättas.
  • Sjöfartsverket beslutar i sin tur om inrättande av allmän farled.

Begreppen förklarades

Stafettpinnen gick sedan vidare till John Sternbeck, delprojektledare miljö inom Landsortsfarleden, som informerade och förklarade begrepp som buller, tillåtlighet, miljökonsekvensbeskrivning och vattenmiljö.

Han nämnde bland annat att muddring och sprängning omfattar cirka 1 miljon kubikmeter, varav en liten del utgörs av förorenade massor. De förorenade massorna hanteras med särskild hänsyn vid muddringen. Vattenkvaliteten regleras genom villkor i miljödom och vattenkvaliteten följs upp genom löpande kontroller. Vidare har fyrarnas placering justerats med hänsyn till häckande fågel.

Föreningen positiv

Det var Bengt Haglund, ordförande i föreningen som initierade informationsstunden. Den hölls i samband med föreningens årsmöte.

– Vi blev verkligen glada över att Sjöfartsverket hade möjlighet att skicka ut tre representanter som informerade om projektet, säger Bengt Haglund.

En frågeställning som kom upp var önskemål om sänkt hastighet till nio knop vid Oaxen/Regarn, något som aktualiserats under senare tid. Johan Wahlström lovade ta med sig synpunkten tillbaka till Sjöfartsverket.