Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Reviderad MKB till länsstyrelsen

Nyhet 2018-03-13

Snart har Sjöfartsverket kommit halvvägs i den juridiska hanteringen av farledsprojekt Landsortsfarleden. Den reviderade miljökonsekvensbeskrivningen för tillåtlighetsprövningen, har nyligen skickats in till länsstyrelsen.

Fyren på Landsort
Fyren på Landsort. Foto: Nicklas Liljegren

Ansökan om tillåtlighet gäller nya farledsavsnitt i Landsortsfarleden. I ett första steg behöver länsstyrelsen godkänna miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, och i ett andra steg tar regeringen beslut i frågan om tillåtlighet.

Tredje steget är att Sjöfartsverket sedan inrättar den nya farleden.Därefter följer en tillståndsprocess för åtgärder i den befintliga farleden i form av muddring och anläggande av nya fyrar.

Flera steg

Längs vägen sker många juridiska prövningar.

I det första steget har Sjöfartsverket, efter inledande samråd, skickat in kompletterande information till länsstyrelsen. Bland annat rör det sig om utredningar som gäller påverkan på fåglar, påverkan genom buller samt svall och avsänkning.

-Förhoppningen är att länsstyrelsen nu kan fatta ett snabbt beslut om godkännande av MKB:n, förklarar Johan Wahlström, projektledare.

Regeringen beslutar

Därefter ska Sjöfartsverket kungöra underlaget för inrättande av ny farled genom en så kallad beredningsremiss. Berörda har då möjlighet att lämna synpunkter till Sjöfartsverket i frågan om inrättandet av de nya farledsavsnitten.

Hänsyn tas till inkomna synpunkter som efter sammanställning skickas tillsammans med Sjöfartsverkets yttrande till regeringen för prövning.

- Det blir första gången som tillåtlighetsprövning av ny farled görs. I den bästa av världar hoppas vi sedan på ett beslut från regeringen kring årsskiftet, fortsätter Johan Wahlström.

Parallellt med MKB-behandlingen för inrättandet av ny farled, som beskrivits här, inleds en MKB-process som gäller ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Den berör främst åtgärder som behöver göras i befintlig farled. Till exempel muddringsarbeten och övriga arbeten kopplade till vattenverksamhet.

Ansökan om vattenverksamhet skickas tillsammans med MKB:n till mark- och miljödomstolen för prövning. Efter skriftlig handläggning i domstolen hålls en huvudförhandling med platsbesök och efter detta meddelas normalt en dom med villkor. Det är väldigt svårt att förutsäga när domen kan bli tidsmässigt aktuellt.

- Vi arbetar medvetet med delvis parallella processer för att projektet inte ska försenas mer än nödvändigt, summerar Johan Wahlström.