Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Snart målgång för utredningsarbetet

Nyhet 2021-11-29

Sjöfartsverket har både ny projekt-ledare och ny miljökonsult i farleds-projekt Landsortsfarleden. — Nu arbetar vi med att slutföra det sista utredningarbetet inför reger-ingsprövningen av farledsprojektet, säger Melica Cliffoord, projektledare.

Fartyg på Landsortsfarleden
Sjöfartsverket går nu in den avslutande fasen för att sammanställa miljökonsekvensbeskrivningen som ska granskas av Mark- och miljödomstolen. Foto: Nicklas Liljegren.

Projektgruppen för Landsortsfarleden arbetar med att svara på inkomna synpunkter som gäller tillåtlighet.
Dessa svar bifogas till regeringen som slutligen fattar beslut om att få inrätta två nya farledsavsnitt, något som aldrig hänt tidigare i svensk sjöfarts historia.
– Vi samarbetar med en ny miljökonsult i projektet och arbetar för att genomföra de sista utredningarna som behövs för att färdigställa ansökan.
– Parallellt arbetar vi med miljökonsekvensbeskrivningen som behövs till prövningen vid Mark- och miljö-domstolen, förklarar Melica Clifford, ny projektledare
– Domstolen beslutar om villkor för våra kommande vattenarbeten, det vill säga muddringsåtgärder.

Sju olika provtagningsområden

Under senhösten var miljökonsulten Salar Vanilia och hans kollega Rickard Sallermo ute i fält och tog många olika slags vattenprover inom sju områden i Landsortsfarleden.
– Vi gjorde en generell provtagning längs hela leden utifrån olika parametrar som används i de svenska miljökvalitetsnormerna för vatten, (MKN), säger Salar Vanila. 

Provtagningen gjordes för att få fram vilken status vattenkvaliteten i farleden har i dag enligt gällande klassifi-cering samt vilka krav som finns i lag-stiftningen.

Undersökte halter av kväve och fosfor

Provflaskor fördes ned max en meter under vattenytan. Bland annat undersöktes halten av kväve och fosfor som ger en indikation på eventuell övergödningsproblematik i området.

Vidare togs prover på tennorganiska föreningar som är vanliga i områden med hög fartygstrafik, eftersom dessa föreningen tidigare användes i båtbottenfärg.

Salar Vanilia, miljökonsult
Salar Vanilia, miljökonsult

Lagen kräver utvärdering

I Landsortsfarleden har Sjöfartsverket, som sagt, ansökt om att få inrätta två nya farledsavsnitt, vilket aldrig hänt ti-digare i svensk sjöfartshistoria.
– Vid förändrad verksamhet i ett projekt är sökande part skyldig, enligt lag, att utvärdera vilka effekter förändringen har på miljön, summerar Salar Vanilia.