Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Unik miljökonsekvensbeskrivning

Nyhet 2019-11-27

Miljökonsekvensbeskrivningen i projekt Landsortsfarleden är unik. Unik eftersom regeringsbeslut ska tas om att få inrätta två nya farleds­avsnitt för första gången i svensk sjöfartshistoria. Terese Billberg är konsult på företaget Ramböll och leder arbetet med framtagning av miljökonsekvensbeskrivningen på uppdrag av Sjöfartsverket.

Terese Billberg skriver på en whiteboard.
Terese Billberg beskriver processen som följs i miljöbeskrivningen. I arbetet som ligger till grund för tillståndsansökningen görs många utredningar och rapporter till exempel om buller i luften och i vattnet, fisket, bottenflora, föroreningshalter med mera. Foto: Agne Hörnestig

Projekt Landsortsfarleden består av två delar; tillåtlighet respektive tillstånd. Tillåtlighet gäller inrättade av två nya farledsavsnitt för Fifång–Regarn samt Oaxen–Skanssundet som avgörs på över­gripande nivå av regeringen. Tillstånd handlar om de åtgärder som behövs för höjd kapacitet och säkerhet i farleden.

– Beslut om tillåtlighet tas av regering­en eftersom ärendet är mycket komplext, säger Terese. Ansökan om tillåtlighet lämnades in till regeringen i början av 2019 men inget besked har lämnats än.

Lagstyrt

Terese Billberg och fem–tio konsulter jobbar parallellt på med tillståndsfrågan som bland annat gäller muddring och dumpning (vattenverksamhet) samt farledsutmärkning som behövs för ökad kapacitet och säkerhet i den nya farleden.

Med Sjöfartsverkets tekniska beskriv­ning av muddringsplatser och nautisk de­sign med mera, gör konsulterna beräk­ningar och bedömningar.

När arbetet i vatten väl inleds i prakti­ken, görs regelbundna kontroller för att följa upp tidigare beräkningar och be­dömningar. Dialogen med Sjöfartsverket är omfattande i dessa frågor.

– Vi vare sig kan eller får gena i be­slutskurvorna eftersom vårt arbete styrs av Miljöbalkens 11:e kapitel om vatten­verksamhet, understryker Terese.

Konsulternas uppdrag är bland annat att beskriva tänkbara scenarion och kon­sekvenser utifrån vattenverksamheterna och sjöfartens påverkan, i ett kortsiktigt respektive långsiktigt perspektiv.

Omfattande

När det gäller tillståndsdelen handlar ar­betet mycket om den direkta och indirek­ta påverkan som vattenverksamheterna innebär.

Målsättningen är att bli klar med huvuddelen av MKB:n till årsskiftet 2019/2020. När regeringen sedan ger tillåtlighet för de två nya farledsavsnitten, kan ansökan om tillstånd för vattenverk­samhet skickas in till mark- och miljö­domstolen.

Beroende på myndighetens arbetsbe­lastning tar en sådan prövning troligen cirka ett år. I den instansen ska aktuellt område besökas på plats av rättens leda­möter och experter.

Efter fastlagd dom med tillstånd, som ofta sker med restriktioner eller krav på åtgärder, dröjer det ytterligare innan det fysiska arbetet på plats kan inledas.

Domstolsbeslutet kan också överkla­gas, men då måste nya uppgifter kunna presenteras som motiverar en överpröv­ning i mark- och miljööverdomstolen.

– Allting tar tid och är omständigt men samtidigt väldigt spännande. Landsorts­farleden är faktiskt ett ganska udda pro­jekt just med tanke på regeringspröv­ningen, avslutar Terese.