Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Höga vattenflöden i Mälaren

Nyhet 2019-12-19

Aktuellt medelhögvattenstånd är över det normala i Mälaren och SMHI har gått ut med klass 1-varning.

Utflödet från Mälaren sker genom dammluckor och slussar på flera olika platser. I nuläget är samtliga luckor och slussar fullt öppna. Utflödet är nu cirka 780 kubikmeter per sekund, det vill säga 780 000 liter vatten per sekund.

Rapporter har kommit om att de förhöjda nivåerna skadat bryggor i Mälaren och lett till översvämningar av tomter och åkermark.

Samverkar

Det framkom vid en samverkanskonferens som genomfördes på tisdagen vid Länsstyrelsen i Stockholm. Syftet var att få en bild över de höga vattenflödena i Mälaren och hitta möjliga åtgärder för att tillsammans lösa situationen. Vid konferensen deltog representanter för SMHI, Sjöfartsverket, Stockholms stad, Stockholms Hamnar och Länsstyrelsen Stockholm.

Vid Södertälje sluss och Mälarprojektet tappas så mycket vatten som möjligt så att anläggningen inte skadas. Tappningen har viss påverkan på pågående arbeten i kanalen då projektet är beroende av slussning.

När vattennivåerna måste regleras tillämpas en viss tappordning av Stockholms hamnar, som är huvudansvarig för vattenregleringen i Mälaren, enligt vattendom. Södertälje ligger sist i tappordning där man nu förhandstappar.

Kulminerar snart

Vattennivån bedöms kulminera inom några dagar för att därefter börja sjunka sakta. Se upp för strömmande vatten i Hammarbyleden och Stockholms ström (inklusive vid Slussenprojektet) när Mälaren tappas på vatten.

En uppföljande samverkanskonferens hålls den 7 januari. Vid Slussen väntas då kritiska arbetsmoment som inte kan utföras när vatten tappas genom arbetsområdet.

För mer information kontakta:

Torbjörn Granqvist, Stockholms Hamnar

08-670 26 53