Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Så ska muddermassorna tas om hand när farleden fördjupas

Nyhet 2021-09-23

För att kunna ta emot världens största oceangående fartyg behöver farleden in till Göteborgs hamn fördjupas med cirka 4 meter och 6 kilometer farled muddras. Cirka 13,5 miljoner kubikmeter lera kommer att behöva grävas upp och flyttas till anvisat vatten utanför Vinga. Ett område som i många år använts till deponi tack vare sitt stora djup och ackumulativa botten.

msc Viviana har lastat i Skandiahamnen på färd ut i världen. Foto: Göteborgs Hamn
msc Viviana har lastat i Skandiahamnen på färd ut i världen. Foto: Göteborgs Hamn

I den miljötillståndsansökan som Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn AB lämnade in till Mark- och miljödomstolen i december 2020 finns bland annat beskrivet hur muddringen är tänkt att ske.

Här finns också beskrivet var den ska placeras och hur den delmängd av massorna som är förorenade, cirka 285 000 kubikmeter, ska kunna lagras på bästa sätt för att säkra havsmiljön. I de omfattande utredningar och undersökningar som gjorts har bland annat har mätningar av havsströmmarna vid botten genomförts.

Säker placering

- Vi skyddar havsmiljö genom att välja en plats med djuphålor och vars botten karaktäriseras av ackumulation, vilket betyder att leran vi lägger här stannar kvar på platsen och inte påverkas av de strömmar som finns. Rent tekniskt går det till så att vi börjar med att lägga ut de förorenade muddermassorna först och därefter täcker vi över dem med cirka 10 meter preindustriella äldre leror. På så sätt kapslas de förorenade muddermassorna in, säger Kristina Bernstén, delprojektledare miljö Skandiaporten, Göteborgs Hamn AB.

Den noga kartläggning av själva området väster om Vinga avsett för deponering av muddermassorna visar att det inte finns några långsiktiga bestående negativa konsekvenser.

Har gjorts tidigare

Detta är något som även tidigare mudderdeponering som genomförts i närområdet visar. Ett exempel är Säkrare Farledsprojektet som genomfördes i Göteborg mellan 2002 och 2004 med motsvarande muddervolymer som i projekt Skandiaporten.

Göteborgs hamn är den enda hamnen i Sverige som kan ta emot världens största fartyg. Men i dagsläget kan de inte anlöpa Sverige fullastade.

För att lösa problemet, och därmed säkerställa bra förutsättningar för svensk handel, krävs en omfattande fördjupning av farleden.

Arbetet med att muddra farled samt hamnbassäng och kajåtgärder beräknas vara klart till 2026. 

Skandiaporten är ett samprojekt mellan Trafikverket, Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn AB.