Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Samråden har genomförts

Nyhet 2020-04-17

Avgränsningssamråden för projekt Skandiaporten i Göteborg har slutförts. Synpunkterna vägs in i det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, som ska lämnas in till Mark- och miljödomstolen.

Möte vid ett stort bord. En power point om Skandiahamnen syns på väggen.
Projektledare Patrik Benrick vid dialogmötet i Torslanda. Vid sidan av honom Maria Paijkull , Sjöfartsverkets juridiska ombud samt Kristina Bernstén, delprojektledare Miljö för Göteborgs Hamn AB.

I slutet av januari informerades Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen och miljöförvaltningen i Göteborgs stad, samt andra berörda myndigheter inklusive Statens Fastighetsverk som ansvarar för Nya Älvsborgs fästning. Samråd har också hållits med fastighetsägare, intresseorganisationer och övriga berörda. Utskick och inbjudan till samrådet gjordes till ett 100-tal mottagare.

- Nästa steg blir att sammanställda synpunkterna i en samrådsredogörelse och de synpunkter som berör projektet kommer att hanteras. För övrigt är vår ambition att ha en bra dialog med Statens Fastighetsverk eftersom kommande sprängningsarbeten behöver genomföras relativt nära fästningen, förklarar Patrik Benrick, projektledare.

Återanvändning av sprängsten

Åsa Jansson arbetar som miljöhandläggare vid Sjöfartsverket, och hon har tagit emot alla synpunkter.

- Exempel på ämnesområden som återkommer är att vi måste ta hänsyn till ålgräsängar, att farleden utformas på ett säkert sätt och frågor kring hur vi hanterar spridning av föroreningar i samband med muddring och dumpning. Men vi har också fått förfrågningar från fritidsbåtsklubbar om möjligheter att få sprängsten för återanvändning till exempel vågbrytare, berättar Åsa Jansson.

Under processens gång med Skandiaporten görs flera olika utredningar och undersökningar, varav en del bara kan göras vissa tider på året. En MKB föregås av ett mycket omfattande arbete och det gör att inlämningen till Mark- och miljödomstolen beräknas ske under hösten.