Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Samråd

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och mycket viktig för svensk import och exportindustri. Göteborg är den enda hamnen i Sverige med tillräcklig kapacitet för att ta emot de största transoceana containerfartygen och som har direktanlöp av fartyg till Fjärran Östern.

Ett stort fraktfartyg ligger intill kaj i Göteborg. Stora kranar syns stå över fartyget för att lasta på eller av containrar.
Murcia Maersk, ett av världens största containerfartyg, anlöper Skandiahamnen. Foto: Agne Hörnestig, Sjöfartsverket.

Utvecklingen inom sjöfarten går generellt mot allt längre, bredare och mer djupgående fartyg. Det innebär att dagens djup i farlederna till Göteborgs hamn och i hamnbassängen vid Skandiahamnen är begränsande faktorer. Redan idag kan de största containerfartygen inte lastas till fullt djupgående.

Projekt Skandiaporten är ett samverkansprojekt mellan Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn AB för att bibehålla och framtidssäkra den strategiska transportfunktion som direktsjöfarten utgör och som är en viktig förutsättning för det svenska näringslivet.

Fördjupning och breddning

Åtgärderna omfattar fördjupning och breddning av Norra Farleden med en utökning av vändzonen söder om Skandiahamnen genom muddring, och övriga arbeten som behöver göras, kopplade till farleden såsom bland annat uppförande av nya farledsutmärkningar, samt kajförstärkning vid del av Skandiahamnen med tillhörande muddring i hamnbassängen.

Tillståndsansökan

De planerade åtgärderna är prövningspliktiga enligt bland annat 11 och 15 kapitlet i miljöbalken. Det ledde till att tillståndsansökan lämnades in till Mark- och miljödomstolen den 22 december 2020. Här nedan kan du läsa tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Samrådsunderlag
Som ett led i tillståndsprocessen och miljökonsekvensbedömningen hölls ett avgränsninssamråd under första kvartalet 2020 med en rad olika intressenter. Samrådsunderlaget finns tillgängligt längre ned på denna webbsida, daterade 20191218 (fullversion) och 20200131 (kortversion).

 

Trafikeras av världens största containerfartyg med direkttrafik till andra världsdelar

Filmen visa på betydelsen och behovet av en djupare hamn för svenskt näringslivs fortsatta utveckling. Här förklaras projektets arbetsgång från dagens 13,5 meters djup till 17,5 meter. Muddring av 6 km farled ska göras. I Skandiahamnen ska befintlig terminal och 1,2 km kaj förstärkas så att två oceangående fartyg ska kunna lasta och lossas samtidigt. Bygget av Skandiaportens första etapp beräknas vara klart till 2026

Senast uppdaterad 2021-07-22