Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Bästa alternativen i Vänersborg och Lilla Edet

Nyhet 2021-10-01

Nu är det klart med vilka alternativ Trafikverket och Sjöfartsverket går vidare med i Vänersborg och Lilla Edet.

Efter att ha jämfört konsekvenser och tittat på de synpunkter som kommit in under samråden har Trafikverket och Sjöfartsverket tagit ställning till vilka alternativ vi går vidare med.

 

Bild östlig dragning Vänersborg
Östlig dragning Vänersborg

Östra alternativet Vänersborg

I alternativet öster om nuvarande sluss, på Restad-sidan, behöver inga privatägda tomter lösas in och fornlämningen Bommens sluss och den äldre kanalen kan bevaras. Det blir lättare för fartyg att ta sig fram här jämfört med det västra alternativet och de temporära vägarna till det allmänna vägnätet blir korta vilket underlättar för de transporter till och från bygget som måste ske på väg.

 

 

Västlig dragning Lilla Edet
Västlig dragning Lilla Edet

Västra alternativet Lilla Edet

Väster om dagens sluss, på Ström-sidan, finns gott om utrymme för arbetsytor och tillgängligheten till området är bra. Vi behöver inte bygga någon ny bro då den befintliga kan behållas och därmed säkras tillgängligheten för gående och cyklister. På Inlandsön finns idag en fornlämning under marken i form av en gammal sluss och denna kan bevaras.

 

 

Synpunkter från samrådet tas med 

Under samråden har synpunkter inkommit och dem tar vi med oss i vårt arbete framåt. Vi har ställt samman alla synpunkter i en så kallad Samrådsredogörelse  I den kan du ta del av alla inkomna synpunkter och hur de kommer att tas om hand.

 

 

Innan vi kan börja bygga de nya slussarna eller svara på exakt var inom valt område de kommer att placeras, vilka fastigheter som påverkas och hur, så kvarstår en hel del arbete. Bland annat krävs tillstånd för vattenverksamhet. En sådan ansökan kommer att skickas till Mark- och miljödomstolen tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning där vi beskriver byggets direkta och indirekta effekter på människors hälsa och miljö. 

Vi planerar att börja bygga de nya slussarna 2025.