Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Fokus på hållbar sjöfart

Nyhet 2019-02-15
Anders Åkesson (C), moderator Anna Ljungdell, Emma Berginger (MP), Jens Holm (V), Johan Büser (S), Jimmy Ståhl (SD) och Anders Hansson (M) från Trafikutskottet diskuterade sjöfartens utmaningar.
Anders Åkesson (C), moderator Anna Ljungdell, Emma Berginger (MP), Jens Holm (V), Johan Büser (S), Jimmy Ståhl (SD) och Anders Hansson (M) från Trafikutskottet diskuterade sjöfartens utmaningar.

Hur kan vi stärka och utveckla den hållbara sjöfarten i Sverige? Det var temat när intresseorganisationen Gröna Städer bjöd in till seminarium i Riksdagen. - Jag är glad att sjöfarten börjar synas i debatten och att fler försöker lyfta upp sjöfartsfrågorna på den politiska agendan, säger Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén.

Gröna Städer är en intresseorganisation som bevakar och driver medlemmarnas intressen gentemot offentliga beslutsfattare. I samband med ett seminarium i riksdagen presenterade Gröna Städer en rapport med fokus på sjöfartens betydelse för klimatet.

- Just nu är det ett bra läge att komma med politiska inspel i och med att en stor del av mandatperioden återstår, säger Leif Zetterberg som är generalsekreterare för Gröna Städer.

I rapporten som skrivits av Gröna städers kommitté för hållbar sjöfart lyfter man bland annat behovet av större satsningar på forskning kring sjöfart och efterlyser större incitament för att stimulera rederier som vill ställa om sin flotta.

- Vi håller med om att det behövs mer pengar till sjöfartsforskning och när det är ekonomiskt försvarbart vill vi höja våra miljöincitament som möjliggör lägre avgifter för de redare som genomför miljöförbättrande åtgärder på sina fartyg, säger Katarina Norén.

Sjöfartsverket är ett av tre affärsverk och finansieras till 70 procent av de avgifter som handelssjöfarten betalar, men verket har även anslagsfinansierade uppdrag som riktar sig mot allmänheten, båtlivet och samhället i stort. Anslagen för dessa uppdrag har urholkats över tid och är i dag underfinansierade med över 200 miljoner kronor per år.

- De senaste tio åren har vi effektiviserat för cirka en miljard kronor och de kommande tio åren ska vi hämta hem ytterligare en miljard kronor. Vi har dessutom nöjda kunder och levererar det vi ska, men vi får ändå inte ekonomin att gå ihop på grund av att anslagen har urholkats samtidigt som vi ålagts fler myndighetsuppgifter, säger Katarina Norén.

Vid seminariet närvarade Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart på Trafikverket, samt riksdagsledamöter från riksdagens trafikutskott. Deltagarna var eniga om att sjöfarten har stora möjligheter att avlasta de andra trafikslagen och betonade att alla aktörer måste jobba tillsammans för att få till en överflyttning av gods till sjön.

- Sjöfartens negativa trend är bruten, utflaggningen har stoppats och tonnageskatten har införts. Vi har även ett nytt infrastrukturdepartement på plats och en nationell samordnare som ska se till att vi flyttar mer gods till sjöfarten. Nu behövs en statlig hamnpolitik, säger Johan Büser (S) som är ledamot i trafikutskottet.

Johan Büser påtalade att Sverige har över 60 hamnar som alla har egna intressen och fick medhåll av Anders Åkesson (C) som lyfte att en stor del av sjöfartens kostnader sker i hamnarna.

- Vi har inte rådighet över en stor del av sjöfartens kostnader och måste börja diskutera omlastningen i hamnarna, uppmärksammade Anders Åkesson.

Ett annat av kommitténs förslag som diskuterades var att dela in Sjöfartsverket i en anslagsfinansierad myndighetsdel och en del med tjänster som finansieras av kunderna.

- Det viktiga för oss är inte om vi är ett affärsverk eller inte. Vi vill ha en princip för vad som ska vara anslagsfinansierat och vad som ska finansieras av avgifter, säger Katarina Norén.

Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén kommenterade rapporten.
Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén kommenterade rapporten.

Gröna Städers kommitté utgörs av:

Leif Zetterberg, Gröna Städer
Lars Eriksson, Gröna Städer
Carola Alzén, vd, Mälarhamnar
Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna
Anna Löfmarck, samhällsanalytiker på Nivas
Johan Röstin, vd ForSea
Ann-Chatrine Zetterdahl, tidigare generaldirektör Sjöfartsverket
Anders Åkesson riksdagsledamot (C)