Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Övergång till RH 2000

Nyhet 2019-05-29
Rikets höjdsystem 2000 (RH 2000) för vattenståndsinformation

Övergång till RH 2000 i sjökort och vattenståndsinformation för effektivare sjöfart och minimera risken för grundstötning. Måndagen den 3 juni 2019 går Sjöfartsverket över till att använda Rikets höjdsystem 2000 (RH 2000) som referenssystem för vattenstånd i havet. SMHI ändrar samma dag till att visa oceanografiska prognoser, observationer och varningar i samma system.

Sjöfartsverket gör en övergång till referenssystemet Rikets höjdsystem 2000 (RH 2000) för vattenståndsinformation den 3 juni 2019. RH 2000 är Sveriges nationella vertikala referenssystem för att uttrycka höjder, djup och nivåer. Referensnivåbytet berör hela Östersjön och baseras på en överenskommelse inom Baltic Sea Hydrographic Commission Internationellt benämns referenssystemet Baltic Sea Chart Datum 2000 (BSCD2000).

Övergången gör att vattenstånd kommer att visas i förhållande till en ny referensnivå, som skiljer sig upp till 15 cm, beroende på var man befinner sig, från den tidigare använda referensnivån (medelvattenstånd eller medelvattenyta). Det finns en tabell (se vidstående länkar) som visar skillnaderna mellan den nya referensnivån och medelvattenstånd för platser, där Sjöfartsverket och SMHI mäter vattenstånd. I Sjöfartsverkets mobila applikation för visning av vind- och vatteninformation (ViVa) kan man välja vilket referenssystem man vill använda. Man måste då ladda ned och installera den senaste versionen, som finns både för Android och IOS.

För sjökort som inte uppdaterats till den nya referensnivån kan det skilja mer då dessa sjökort refererar till en äldre medelvattenyta. För närvarande finns tre sjökort, nr 533, 534 och 535, vars djup skall minskas med 30 cm, för övriga sjökort är justeringen mindre. Som stöd för justeringen används den angivna landhöjningskoefficienten i sjökortet tillsammans med utgivningsåret: djupen minskas med landhöjningskoefficienten multiplicerat med (utgivningsår minus aktuellt år). Därefter reduceras djupen även för skillnaden mellan medelvattenyta för aktuellt år till den nya referensnivån med stöd av tabellen ”Beräknat medelvattenstånd i RH 2000/BSCD2000. Denna typ av justering skall alltså inte göras för sjökort som refererar till BSCD2000. Därefter återstår att justera för aktuellt vattenstånd i RH 2000.

Sjöfartsverket har i samarbete med SMHI tagit fram ett faktablad som beskriver övergången till det nya referenssystemet. Redan idag används den nya referensnivån i de av Sjöfartsverket publicerade sjökorten från Haparanda till Söderhamn, till och med sjökort 532 Hällgrund-Hornslandet. Arbetet med att byta referensnivå i sjökortet fortskrider längs den svenska kusten söderut och förväntas bli klart år 2024. Under en övergångsperiod kommer därför både gamla och nya sjökort att finnas.

Räkneexempel från Stockholm

Figur. Räkneexempel från Stockholm när övergången till ny referensnivå för vattenstånd är genomförd 3 juni 2019. I exemplet har ett sjökortsdjup 2,9 m och ett vattenstånd på -20 cm i RH 2000 använts. Det aktuella djupet räknas fram genom att reducera sjökortsdjupen med skillnaden mellan referensytan i sjökortet och den nya referensnivån.

Successiv övergång till enhetligt referenssystem
Sedan RH 2000 blev officiellt 2005 har en övergång till referenssystemet pågått hos Sveriges kommuner, myndigheter och andra samhällsaktörer. Sjöfartsverket håller nu på att införa RH 2000 som referenssystem i svenska sjökort (Sjökortslyftet), och de flesta kommuner i landet använder nu RH 2000 i sina detaljplaner.

Ett enhetligt nationellt referenssystem underlättar inom flera olika områden, t.ex. blir det enklare att navigera säkert till sjöss. Som användare av sjökorts- och vattenståndsinformation är det viktigt att ha kännedom om vilka referenssystem som används och hur de förhåller sig till varandra. En stor fördel med det nya referenssystemet är att vi får ett enhetligt system från land till hav och som användare behöver man inte räkna om mellan olika referenssystem. Risken för missförstånd minskar och risker för t.ex. grundstötning kan minimeras. En annan stor fördel med RH 2000 är att nollnivån är knuten till land och förändras inte över tid.

Ett enhetligt referenssystem från land till hav.

Figur. Ett enhetligt referenssystem från land till hav. Eftersom RH 2000 används som höjdreferens på land finns det stora fördelar med att använda samma referens i sjökort och för vattenståndsinformation.

Skillnaden mellan att ange vattenståndet i RH 2000 eller relativt medelvattenstånd som görs idag är att nollnivån i RH 2000 är fast, medan medelvattenståndet varierar mellan geografiska platser och från år till år. Eftersom nollnivån för referenssystemen är olika motsvarar till exempel 80 centimeter över medelvattenstånd olika nivåer i RH 2000 på olika platser längs kusten.  SMHIs övergång till RH 2000 har därför inneburit en justering av varningsgränserna för höga och låga vattenstånd så att de ska motsvara i stort sett samma nivå i förhållande till land som tidigare.

Under de senaste åren har SMHI och Sjöfartsverket drivit ett projekt för att bygga upp ett gemensamt observationsnät för havsvattenstånd. Inom projektet har myndigheterna uppgraderat tekniken på alla mätstationer. När projektet avslutas under sommaren 2019 kommer nätet innefatta ett sextiotal stationer längs Sveriges kust, som alla mäter vattenståndet varje minut i RH 2000.