Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverket tar fram strategi för att utveckla farlederna

Nyhet 2020-08-19

Sjöfartens utveckling ska ske på ett genomtänkt och systematiskt sätt. Som ett led i det arbetet har Sjöfartsverket tagit fram en strategi för hur de svenska farlederna ska utvecklas till år 2030.

Sjöfartsverket ansvarar för underhåll, utveckling och investering i de statliga farlederna. De är en naturlig del i vår infrastruktur och bidrar till ett effektivt och hållbart transportsystem i Sverige. Regeringen har en godstransportstrategi som innefattar en utveckling av godstransporter på sjön som en del av framtidens transportsystem.

- Syftet med den farledsstrategi Sjöfartsverket har tagit fram är dels att peka ut riktningen för framtidens arbete med farleder, dels att vara ett beslutsstöd för att alla inom Sjöfartsverket ska ha ett enhetligt arbetssätt gällande farleder, projekt, utveckling och förvaltning, säger Joel Smith, infrastrukturdirektör på Sjöfartsverket.

Strategin ska ge en systematik och enhetlighet i hur förvaltningsarbetet sker mellan avdelningar och affärsområden och i tillämpliga delar externa parter. I arbetet med strategin tas även hänsyn till att Transportstyrelsen har rätt att utfärda föreskrifter gällande farleder.

Farledsstrategin tar sikte på följande av Sjöfartsverkets strategiska mål:

  • Inga olyckor på grund av brister inom Sjöfartsverkets verksamhet
  • Identifiera och kvalitetssäkra sannolika korridorer för närsjöfart
  • Medelstilldelning i nationell plan för sjöfartsobjekt speglar Sjöfartsverkets mål
  • Maritim infrastruktur som främjar närsjöfart på plats och är ändamålsenlig
  • Minskade processkostnader
  • Kundprocesser anpassade till servicenivåer och differentierade tjänster
  • 30 procent av anlöpande fartyg är kompatibla med Sea Traffic Management som kopplar ihop fartyg, hamnar och andra intressenter för att möjliggöra bland annat datadelning (år 2024)
  • Digitala anlöps- och hamntjänster utnyttjas till 50 procent (år 2025).

Det övergripande målet för strategin är att Sjöfartsverket ska kunna leverera farleder som på bästa sätt bidrar till de transportpolitiska målen som helhet inom ramen för Sjöfartsverkets instruktion och ekonomiska resultatkrav. Strategin ska även bidra till Agenda 2030 som innehåller internationellt överenskomna ekonomiska, sociala och miljömässiga globala mål.