Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverkets årsredovisning 2021 – bra leveranser trots speciellt år

Nyhet 2022-03-22

Trots ett tufft år med pandemi har vi levererat bra mot våra uppsatta mål och åstadkommit mycket runt om i verksamheten.

Den 18 februari beslutade Sjöfartsverkets styrelse att anta årsredovisningen 2021.

- Vi har lämnat ytterligare ett tufft år bakom oss. Pandemin har gått i vågor, och särskilt i slutet av året upplevde även vi pandemins konkreta påverkan. Trots det har vi i de allra flesta verksamheter levererat vad vi lovat våra kunder. Vi har bidragit till att sjöfarten varit att lita på i denna annorlunda tid, säger Katarina Norén, generaldirektör

När det gäller sjöfartsbranschen är det fortfarande passagerartrafiken som har blivit mest påverkad under pandemin. Dock kunde en viss återhämtning i antalet passagerare ses under året. Däremot ökade totalt sett antalet anlöp och godsmängderna något jämfört med 2020, men ligger fortfarande på lägre nivåer än före pandemin. Under 2021 påverkades också godsflödena i världen, dels på grund av pandemin men även av containerfartyget Ever Given som gick på grund i Suezkanalen och under flera dygn blockerade passagen för handelstrafiken.

Sjöfartsverkets år i korthet
Precis som under 2020 fortsatte Covid-19-pandemin att påverka arbetet. Trots detta har verksamheten till stor del nått de uppsatta servicemålen, det vill säga leveranslöftet till våra kunder inom verksamhetsområdena farleder, isbrytning, sjögeografisk information, lotsning, sjö- och flygräddning, sjömansservice och sjötrafikinformation.

Andra viktiga leveranser under året har varit bland annat invigningen av farleden till Hargs hamn, vårt första elhybridfartyg Prickbjörn som nu är i drift i Trollhättan och världens första metanoldrivna lotsbåt som nu testas i verksamheten. På Västkusten har tjugo fyrar moderniserats och i Trollhättan har vi genomfört en revision av de gamla slussarna.

Under året har Sjöfartsverket fortsatt att arbeta med förnyelse och utveckling av olika tjänster och projekt. Bland annat har programmet Fossilfri fartygsflotta tilldelats medel för det viktiga arbetet mot minskade koldioxidutsläpp och det arbetet drar nu igång. Även arbetet med framtidens isbrytare har varit intensivt, och under året presenterades bland annat skisser på hur de nya isbrytarna ska se ut.

Trots att antalet anlöp och godsmängder ökade jämfört med 2020, så är årets ekonomiska resultat sämre än förra året. Det beror till största del på att Sjöfartsverket erhöll högre anslag för att kompensera intäktsbortfall 2020 än 2021. Intäkterna från sjöfartsavgifter är lägre än budgeterat, men har kunnat kompenseras genom lägre kostnader. Under året har ett extra tillskott om 130 miljoner kronor erhållits för att stärka ekonomin. Tillskottet är en förstärkning av kapital i balansräkningen, men påverkar inte årets resultat.   

Årsredovisningen finns att läsa nedan. 

Sjöfartsverkets årsredovisning 2021