Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverkets förslag för bättre infrastruktur

Nyhet 2020-10-21

Arbetet med att ta fram underlag inför regeringens nationella plan har varit igång ett tag. Nu är Sjöfartsverkets förslag för att stärka sjöfarten klar och inskickad. Förslagen ska nu behandlas av regeringen inför nästa årsbeslut om Nationell plan för perioderna 2022-2033 respektive 2022-2037. Sammanlagt är det över 700 miljarder som investeras i svensk infrastruktur över de tio åren.

Enligt det regeringsuppdrag som Trafikverket mottog den 26 juni 2020 skall Sjöfartsverket bistå med fakta och bedömningar för att Trafikverket ska kunna ta fram ett trafikslagsövergripande inriktningsunderlag. Sjöfartsverket ger i detta dokument verkets syn på transportinfrastrukturen, finansiering och åtgärdsbehov. Underlaget kommer fortsätta utvecklas tillsammans med Trafikverket fram till den 30 oktober för att säkerställa att det samlade inriktningsunderlaget ger en helhetssyn på transportsystemets förvaltning och utveckling.

Sjöfartsverket lyfter i dokumentet fram en inriktning för åtgärder som bör beaktas för att på ett effektivare sätt utnyttja sjöfartens möjligheter och för att stimulera överflyttning av godstransporter från väg och järnväg. En ökad överflyttning är som konstateras i regeringens godsstrategi ett effektivt sätt att minska transportsektorns totala miljöpåverkan samt stigande underhållsskuld och kostnader på vägnätet. Överflyttning innebär framförallt att skapa förutsättningar för att tillkommande gods och passagerare i så stor utsträckning som möjligt transporteras med sjöfartslösningar eftersom det är detta trafikslag som har lättillgänglig fri kapacitet i fartyg, hamnar och på farleder.

Sjöfartsverkets förslag i sammanfattning:

  • Säkerställ fortsatt finansiering av existerande projekt i Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 (exempelvis nya slussar i Trollhätte kanal).
  • Nationell plan för transportsystemet föreslås omfatta finansiering av investering i fyra nya isbrytare.
  • Att ett nytt anslag för drift och underhåll av befintliga och nya isbrytare skapas.
  • Att det statliga anslaget 1:5 Ersättning för viss kanal och slussinfrastruktur inkluderas i nationell plan för transportsystemet och utvidgas att omfatta alla kanaler och slussar.
  • Inför en näringslivspott inom sjöfart likt den som finns för järnväg.
  • Att medel prioriteras för att utveckla och bygga upp en digital infrastruktur i svenska farleder.
  • Striktare tillämpning av EU:s policy TEN-T och klassificeringen för Core och Comprehensive-hamnar

Ansvarig för dokumentet är Sjöfartsverkets infrastrukturdirektör Joel Smith.